Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 2, 2017 | Аллаһын вердији ән ҝөзәл әнам

Неҹә Фикирләширсиниз?

Аллаһын биз инсанлара бәхш етдији ән ҝөзәл әнам һансыдыр?

Аллаһын Кәламында дејилир: «Онлар Мәсиһ Исанын өдәдији фидјә васитәсилә гуртулуб салеһ сајылырлар. Бу, Аллаһын Өз лүтфү сајәсиндә вердији бир әнамдыр» (Ромалылара 3:24).

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын бу сајында чох мараглы бир мөвзу мүзакирә олунур: нәјә ҝөрә Аллаһ Иса пејғәмбәрин өлүмүнә изин верди вә нә үчүн онун гурбанлығы әнам сајылыр?

 

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Бәнзәрсиз һәдијјә

Мүгәддәс Китаб бәнзәрсиз бир һәдијјә һагда сөз ачыр. Бу һәдијјә ону гәбул едән инсанлар үчүн әбәди һәјат бәхш едир. Бундан дәјәрли башга бир һәдијјә вармы?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Аллаһын фүсункар әнамыны дәјәрли едән нәдир?

Һәдијјәни дәјәрли едән амилләр һансылардыр? Бу амилләрин үзәриндә дәрин дүшүндүкҹә фидјәјә олан миннәтдарлығымыз артаҹаг вә она ҝөрә Аллаһа шүкр едәҹәјик.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Вердији әнама ҝөрә Аллаһа шүкр един

Иса Мәсиһин мәһәббәти бизи нәјә тәшвиг едир?

Селибат Аллаһын тәләбидир?

Әксәр динләрдә дин хадимләринин вә руһаниләрин субај галмасы тәләбдир. Бәс Мүгәддәс Китаб бу барәдә нә дејир?

Көләликдән гуртулуш. Кечмишдә вә инди

Гәдимдә Аллаһын халгы гул һәјатындан хилас олмушду. Тәәссүфләр ки, бу ҝүн дә милјонларла инсан гул кими ишләјир.

Хејирхаһлығын хејри

Хејирхаһлыг һәм өзүмүзүн, һәм дә башгаларынын хејринәдир. Хејирхаһлыг хүсусијјәти әмәкдашлыг вә достлуг мүнасибәтләрини јахшылашдырыр. Сиз неҹә хејирхаһлыг едә биләрсиниз?

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ахырзаманда сон дәрәҹә чәтин бир вахт ҝәләҹәк. Сөһбәт бизим зәманәдән ҝедир?

Әлавә олараг сајтда