Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Демәк олар, бүтүн әсас динләрин нүмајәндәләри руһун өлмәзлијинә инаныр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ӨЛҮМЛӘ БАҒЛЫ МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ЈАЗЫЛЫБ?

Өлүм һәјатын давамыдыр?

Өлүм һәјатын давамыдыр?

БУ МӨВЗУ илә бағлы мүхтәлиф фикирләр мөвҹуддур. Кимиси өләндән сонра инсанын башга бир аләмдә, башга бир шәкилдә јашамаға давам етдијинә, кимиси фәргли вүҹудда јенидән доғулдуғуна, кимиси исә өлүмлә һәр шејин битдијинә инаныр.

Јәгин ки, бу мөвзу илә бағлы сизин дә јашадығыныз ҹәмијјәтин вә мәдәнијјәтин тәсири алтында формалашмыш мүәјјән фикриниз вар. Ҝөрүндүјү кими, өлүмдән сонра һәјатын олуб-олмадығы илә бағлы чохлу вә бир-бириндән фәргли инанҹлар мөвҹуддур. Бәс дүзҝүн ҹавабы ким билир? Ону кимдән вә һарадан өјрәнмәк олар?

Әсрләр боју дин хадимләри инсанлара руһун өлмәзлији тәлимини тәблиғ едибләр. Демәк олар, бүтүн әсас динләрин нүмајәндәләри, христианлар, һиндуистләр, јәһудиләр вә башгалары руһун өлмәзлијинә, бәдәнин өлдүјүнә руһун исә бәдәндән чыхыб башга бир дүнјада јашадығына инаныр. Буддистләр исә инаныр ки, инсанын дахилиндәки гүввә вә ја шүур инсан дөнә-дөнә дүнјаја ҝәлмәклә нирванаја говушур, јәни али мәгсәдә чатыр.

Бу тәлимләрә сөјкәнәрәк дүнјадакы әксәр инсанлар өлүмүн башга бир дүнјаја ачылан гапы олдуғуна инаныр. Бу сәбәбдән чохлары үчүн өлүм һәјатын өнәмли мәрһәләсидир вә Аллаһын ирадәсинә дахилдир. Бәс билмәк истәјәрдиниз, өлүмлә бағлы Мүгәддәс Китабда * нә јазылыб? Онда нөвбәти мәгаләни охујун. Чох еһтимал ки, охудугларыныз сизи тәәҹҹүбләндирәҹәк.

^ абз. 6 Төврат, Зәбур, Инҹил