Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Аллаһын мүгәддәс Јеһова адынын ибрани һәрфләри илә верилмиш тетраграмматону (ибрани сөзләри сағдан сола охунур)

Ибрани әлифбасынын ән кичик һәрфи

Ибрани әлифбасынын ән кичик һәрфи

Доғруданмы, Аллаһын вердији бүтүн вәдләр бир ҝүн ҝерчәк олаҹаг? Иса Мәсиһ буна әмин иди вә онун тәлимләри инсанларда иман һасил едирди. Мисал олараг ҝәлин онун Дағүстү вәзиндә дедији бир фикрә нәзәр салаг: «Чүнки сизә доғрусуну дејирәм: Ҝөј вә јер кечиб ҝетмәдән, һәр шеј иҹра олмадан, Ганундан ән кичик бир һәрф вә ја нөгтә белә јох олмајаҹагдыр» (Мәтта 5:18, Инҹил, 1996).

Аллаһын мүгәддәс ады олан Јеһова адынын тетраграмматонунун, јәни бу ады билдирән дөрд ибрани һәрфинин биринҹи һәрфи «јуд» (י) ибрани әлифбасынын ән кичик һәрфидир *. Төвратын көчүрүҹүләри вә фәрисиләр орадакы сөзләр вә һәрфләрлә јанашы нөгтәјә белә ҹидди јанашырдылар.

Иса Мәсиһ демәк истәјирди ки, јери ҝәлсә, јер вә ҝөј јох олар, амма Ганундан ән кичик мәгам белә јеринә јетмәмиш галмаз. Диггәт јетирин ки, Мүгәддәс Китабда Аллаһын ҝөјү вә јери әбәдилик бина етдији дејилир (Зәбур 78:69). Бу тәсирли сөзләр сүбут едир ки, Аллаһын ганунундакы ән хырда мәгамлар белә, мүтләг јеринә јетәҹәк.

Јеһова Өз Кәламындакы хырда мәгамлара белә чох ҹидди јанашыр. Мисал олараг, ҝәлин Онун исраиллиләрә вердији бир гануну нәзәрдән кечирәк. Исраиллиләрә бујрулмушду ки, Пасха гузусунун бир сүмүјүнү белә сындырмасынлар (Чыхыш 12:46). Ола билсин, бу, хырда мәгамдыр. Бәс ҝөрәсән, исраиллиләр баша дүшүрдүләр нәјә ҝөрә гузунун сүмүјүнү сындырмамалыдырлар? Чох еһтимал ки, јох. Амма Јеһова билирди нәјә ҝөрә бу гануну вермишди. Бу, ҝәләҹәјә ишарә иди: Иса Мәсиһи ишҝәнҹә дирәјиндә едам едәндә онун бир сүмүјү белә сынмајаҹагды (Зәбур 34:20; Јәһја 19:31—33, 36).

Иса Мәсиһин бу ҝөзәл сөзләриндән биз өзүмүзә нә ҝөтүрә биләрик? Биз дә әмин ола биләрик ки, Јеһова Аллаһын бүтүн вәдләри ән хырда деталларына кими чин олаҹаг. Ҝөрүн ибрани әлифбасынын ән кичик һәрфи инсана неҹә ҝүҹлү әминлик верир!

^ абз. 3 Јунан әлифбасынын исә ән кичик һәрфи «иота»дыр вә чох ҝүман ки, ибрани «јуд» (י) һәрфи илә ејни һәрфдир. Муса пејғәмбәрә верилән ганун ибрани дилиндә јазылмыш вә Иса Мәсиһин дөврүнә бу дилдә ҝәлиб чыхмышды. Одур ки, Иса Мәсиһ «нөгтә» дејәндә, бөјүк еһтималла ибрани һәрфи «јуд»у нәзәрдә тутурду.