Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 4, 2017 | Өлүм. Һәјатын тамамы, јохса давамы?

НЕҸӘ ДҮШҮНҮРСҮНҮЗ?

Өлүм Аллаһын бизим үчүн ирадәсинин бир һиссәсидир? Мүгәддәс Китабда јазылыб: «[Аллаһ] онларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг өлүм олмајаҹаг» (Вәһј 21:4).

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин бу сајында Мүгәддәс Китабын һәјатла вә өлүмлә бағлы нә дедији изаһ олунур.

 

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Өлүм һәјатын давамыдыр?

Өлүмдән сонра һәјатын олуб-олмадығы илә бағлы чохлу вә бир-бириндән фәргли инанҹлар мөвҹуддур. Бәс дүзҝүн ҹавабы ким билир? Ону кимдән вә ја һарадан өјрәнмәк олар?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Өлүмлә бағлы Мүгәддәс Китабда нә јазылыб?

Инсан өләндән сонра нә баш верир? О, мөвҹудлуғуна давам едир? Өлүләр һарададыр?

Доғмаларымыздан кимсә өлүмҹүл хәстәлијә тутуланда

Нә етмәк олар ки, хәстәјә јахшы гуллуг олунсун вә хәстә өзүнү раһат һисс етсин? Хәстәјә бахан инсана бу дөврдә һиссләрини ҹиловламаға нә көмәк едә биләр?

Илиас Һатер вә онун ибрани дилиндә дәрҹ етдији гејри-ади Мүгәддәс Китаб

16-ҹы әсрин алими Илиас Һатер Төвраты вә Инҹили ибрани дилиндә дәрҹ едиб. Бу нәшрләри дәјәрли едән әсас хүсусијјәт нә иди?

Ибрани әлифбасынын ән кичик һәрфи

Иса Мәсиһ ганундан ән кичик һәрф белә јох олмајаҹаг дејәндә бөјүк еһтималла нәји нәзәрдә тутурду?

Јер үзүндә ҹәннәт Хәјалдыр, јохса реал?

Итирилмиш ҹәннәт идејасы бәшәр тарихинин һәр дөврүндә мүһүм әһәмијјәт дашыјыб. Бәс јер үзү јенидән ҹәннәтә чеврилә биләр?

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Нараһатчылыг инсан һәјатынын бир һиссәси кими ҝөрүнсә дә, нә вахтса бундан азад ола биләрик?

Әлавә олараг сајтда

Инсан нијә өлүр?

Мүгәддәс Китабын бу суала вердији ҹаваб бизә һәм тәсәлли, һәм дә үмид верир.