Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 4, 2016

Һомосексуализм. Аллаһын Кәламында бу һагда нә дејилир?

Һомосексуализм. Аллаһын Кәламында бу һагда нә дејилир?

ҺАЛ-ҺАЗЫРДА ҝејләрин никаһы бир чох өлкәләрдә мүбаһисәли бир мәсәләдир. 2015-ҹи илдә АБШ-ын Али Мәһкәмәси бүтүн штатларда ејниҹинсли никаһы гануни елан етди. Бундан сонра интернетдә бу мөвзуда ахтарышларын сајы сүрәтлә артды. Ән чох ахтарылан суаллардан бири исә бу иди: «Ҝејләрин никаһына даир Аллаһын Кәламында нә дејилир?»

Аллаһын Кәламында ејниҹинсли инсанларын никаһа дахил олмаг һүгугунун олуб-олмамасы илә бағлы конкрет һеч нә ачыгланмыр. Бәс үмумијјәтлә, орада һомосексуализмлә бағлы нә дејилир?

Чохлары бу суалын ҹавабыны билдијини дејир. Амма Мүгәддәс Китабы дәриндән арашдырмадыглары үчүн онларын ҹаваблары бир-бириндән фәргләнир. Бәзиләри дејир ки, Мүгәддәс Китаб һомосексуализми гадаған едир; диҝәрләри исә дејир ки, орада «башгасыны өзүнү севдијин кими сев» јазылдығы үчүн Аллаһ истәнилән ҹинси мүнасибәтләрә иҹазә верир (Ромалылара 13:9).

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Сизҹә, бу фикирләрдән һансы доғрудур?

  1. Мүгәддәс Китаб һомосексуализми мүһакимә едир.

  2. Мүгәддәс Китаб һомосексуализмә гаршы дејил.

  3. Мүгәддәс Китаб һомосексуаллара нифрәти вә гәрәзли мүнасибәти ашылајыр.

ҸАВАБЛАР

  1. ДОҒРУ. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Нә киши фаһишәләр, нә кишибазлар... Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәјәҹәкләр» (1 Коринфлиләрә 6:9, 10). Ејни шеји гадынлар барәдә дә демәк олар (Ромалылара 1:26).

  2. СӘҺВ. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, ҹинси мүнасибәтләр јалныз бир-бири илә евли олан киши вә гадын арасында олмалыдыр (Јарадылыш 1:27, 28; Мәсәлләр 5:18, 19).

  3. СӘҺВ. Мүгәддәс Китаб һомосексуализми мүһакимә етсә дә, һомосексуаллара гәрәзли јанашмағы, онлара гаршы ҹинајәт төрәтмәји вә диҝәр дүшмән мүнасибәти тәлгин етмир (Ромалылара 12:18) [1]

 Јеһованын Шаһидләринин тутдуғу мөвге

Јеһованын Шаһидләри инанырлар ки, ән ҝөзәл әхлаг нормалары Мүгәддәс Китабдадыр. Буна ҝөрә дә онлар орада јазыланлара ујғун јашајырлар (Әшија 48:17) [2]. Бу о демәкдир ки, Јеһованын Шаһидләри, һомосексуализм дә дахил олмагла, истәнилән гејри-тәбии ҹинси мүнасибәтдән узаг дурурлар (1 Коринфлиләрә 6:18) [3]. Бу, Јеһованын Шаһидләринин тутдуғу мөвгедир вә онларын буна тамамилә ихтијары чатыр.

Јеһованын Шаһидләри чалышырлар ки, өзләринә гаршы ҝөзләдикләри мүнасибәти башгаларына ҝөстәрсинләр

Бунунла белә, Јеһованын Шаһидләри «һамыјла сүлһдә олмаға» чалышырлар (Ибраниләрә 12:14). Онлар һомосексуализмдән узаг дурсалар да, өз фикирләрини башгаларына јеритмирләр, һомосексуаллара гаршы ҹинајәтдә иштирак етмир, һәтта белә шејләрә ҝөрә севинмирләр. Јеһованын Шаһидләри чалышырлар ки, өзләринә гаршы ҝөзләдикләри мүнасибәти башгаларына ҝөстәрсинләр (Мәтта 7:12).

Мүгәддәс Китаб гәрәзли мүнасибәтә сәсләјир?

Бәзи инсанлар дејир: «Мүгәддәс Китаб һомосексуаллара гәрәзли мүнасибәт бәсләјир вә орада јазыланлара әмәл едәнләр һомосексуаллара пис бахыр. Мүгәддәс Китабын јазылдығы дөврдә инсанлар дардүшүнҹәли олуб. Мүасир зәманәдә исә биз иргиндән, милләтиндән вә ҹинси ориентасијасындан асылы олмајараг, бүтүн инсанлары гәбул едирик». Белә инсанларын зәннинҹә, һомосексуализми рәдд етмәклә дәрисинин рәнҝинә ҝөрә фәргләнән инсаны рәдд етмәк ејни шејдир. Бәс бу, һәгигәтән беләдир? Хејр. Нијә?

Чүнки һомосексуализми рәдд етмәклә һомосексуалы рәдд етмәк арасында бөјүк фәрг вар. Мүгәддәс Китаб Аллаһын хидмәтчиләрини «һәр ҹүр инсана» һөрмәт етмәји бујурур (1 Бутрус 2:17) [4]. Анҹаг бу о демәк дејил ки, онлар һәр ҹүр давранышы гәбул етмәлидирләр.

Белә бир нүмунәнин үзәриндә дүшүнүн. Тәсәввүр един ки, иш јолдашыныз сигарет чәкир. Сиз исә сигарети зәрәрли һесаб едирсиниз, һәтта бу һагда фикирләшәндә үрәјиниз буланыр. Буна ҝөрә иш јолдашыныз сизә дардүшүнҹәли инсан кими бахаҹаг? Јахуд сигаретә пис јанашмағыныз, о демәкдирми ки, сигарет чәкән иш јолдашыныза да пис јанашаҹагсыныз? Бәс әҝәр иш јолдашыныз сизә сигарети ҝүҹлә севдирмәјә чалышса, онда неҹә? Бу, онун дардүшүнҹәли олдуғуну ҝөстәрмәјәҹәк?

Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабда јазылан әхлаг нормаларына ујғун јашамаға үстүнлүк верирләр. Онлар Мүгәддәс Китабын мүһакимә етдији ишләри бәјәнмирләр, амма бунунла белә, бу ҹүр ишләрлә мәшғул олан инсанлара нә пис јанашыр, нә дә онлары әлә салырлар.

Мүгәддәс Китабын мөвгеји сәртдир?

Һомосексуаллыға мејли олан инсанлар һагда нә демәк олар? Онлар бу ҹүр доғулублар? Әҝәр беләдирсә, онда бу истәкләринин сәһв олдуғуну демәк онлара гаршы гәддарлыг олмазды?

Мүгәддәс Китабда һомосексуализмин јаранма сәбәби һагда һеч нә јазылмаса да, бәзи хүсусијјәтләрин инсанда дәрин көк салдығы дејилир. Орада јазылыб ки, Аллаһы разы салмаг истәјириксә, һомосексуал давранышлар да дахил олмагла, мүәјјән давраныш тәрзләриндән узаг дурмалыјыг (2 Коринфлиләрә 10:4, 5).

Кимсә дүшүнә биләр ки, Мүгәддәс Китаб бу мөвзу илә бағлы сәрт мөвге тутур. Белә инсанларын фикринҹә, инсан өз истәкләринә ујғун һәрәкәт етмәлидир. Онлар дүшүнүрләр ки, ҹинси истәкләр чох ваҹиб олдуғуна ҝөрә онлара нәзарәт етмәк олмаз вә бу, һеч мүмкүн дә дејил. Амма Мүгәддәс Китаб һәр бир кәси налајиг ҹинси арзуларыны боға биләҹәјинә әмин едәрәк инсан ләјагәтини уҹалдыр. Һејванлардан фәргли олараг, инсан өз истәкләринин ағасы ола биләр (Колослулара 3:5) [5].

Белә бир нүмунәнин үзәриндә дүшүнүн. Мүтәхәссисләрин фикринҹә, бәзи хүсусијјәтләр,  мәсәлән, гәзәб инсанын ҝениндә ола биләр. Мүгәддәс Китабда бу һагда һеч нә дејилмәсә дә, бәзиләринин «һирсли», «өзүндән тез чыхан» олдуғу дејилир (Мәсәлләр 22:24; 29:22). Бунунла белә, Мүгәддәс Китаб инсанлара: «Гәзәби бурах, һиддәтдән чәкин», — дејә мәсләһәт ҝөрүр (Зәбур 37:8; Ефеслиләрә 4:31).

Јәгин һеч ким бу мәсләһәтин јерсиз, ја да гәзәбли инсанлара гаршы гәддарлыг олдуғуну демәз. Гәзәбин инсанын ҝенетикасындан гајнагландығыны дејән мүтәхәссисләр белә, инсанлара бунунла мүбаризә апармаға көмәк етмәк үчүн әлләриндән ҝәләни едирләр.

Јеһованын Шаһидләри дә Мүгәддәс Китабдакы гајда-ганунлара зидд ҝедән истәнилән давраныша гаршы бу ҹүр мөвге тутурлар. Бура никаһда олмајан гадынла киши арасындакы ҹинси мүнасибәт дә дахилдир. Белә һалларда Мүгәддәс Китабын бу мәсләһәтинә әмәл етмәк лазымдыр: «Гој һәр кәс өз бәдәнини паклыгла вә шәрәфлә идарә етмәји баҹарсын,.. аҹҝөз шәһвәтин әсири олмасын» (1 Салоникилиләрә 4:4, 5).

«Сизләрдән дә бәзиләри белә иди»

Биринҹи әсрдә мәсиһи олмаг истәјәнләр мүхтәлиф мәншәдән идиләр. Һәрәси мүхтәлиф һәјат тәрзи сүрүрдү, амма сонрадан онларын әксәријјәти һәјатында көклү дәјишикликләр етди. Мәсәлән, Мүгәддәс Китаб бир заман әхлагсыз, бүтпәрәст, зинакар, киши фаһишәси вә кишибаз олан бәзи инсанларын дәјишдијини вурғулајараг дејир: «Сизләрдән дә бәзиләри белә иди» (1 Коринфлиләрә 6:9—11).

«Сизләрдән дә бәзиләри белә иди» ифадәси нәји билдирир? Һомосексуализмдән јаха гуртаран инсанларда бу ҹүр ҹинси истәкләр даһа һеч вахт баш галдырмады? Чәтин ки баш галдырмасын. Чүнки Мүгәддәс Китабда белә бир мәсләһәт верилир: «Руһун ҝөстәрдији јолла ҝедин, онда әсла ҹисмани истәкләри иҹра етмәзсиниз» (Галатијалылара 5:16).

Диггәт јетирдинизсә, бурада гејд олунур ки, инсанда налајиг истәкләр ола биләр, анҹаг о истәсә, бу истәкләри һәјата кечирмәз. Аллаһын хидмәтчиләри бу ҹүр истәкләри нәзарәтдә сахламаг үчүн бу барәдә дүшүнмәмәјә чалышырлар (Јагуб 1:14, 15) [6].

Беләҹә, Мүгәддәс Китаба әсасән, истәк вә әмәл арасында фәрг вар (Ромалылара 7:16—25). Гәзәбә, зинаја вә тамаһкарлыға олан мејилләри нәзарәтдә сахламаг мүмкүн олдуғу кими, һомосексуаллыға олан мејли дә бу һагда дүшүнмәмәклә нәзарәтдә сахламаг олар (1 Коринфлиләрә 9:27; 2 Бутрус 2:14, 15).

Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабда јерләшән әхлаг нормаларына әмәл етмәјә чалышырлар. Лакин өз мөвгеләрини башгаларына јеритмирләр. Јеһованын Шаһидләри һәмчинин онлардан фәргли һәјат тәрзи сүрән инсанларын һүгугларыны горујан ганунлары дәјишдирмәјә чалышмырлар. Онлар бүтүн инсанлара хош хәбәр чатдырырлар (Һәвариләрин ишләри 20:20).

^ 1. Ромалылара 12:18: «Һамы илә сүлһдә олмаға чалышын».

^ 2. Әшија 48:17: «Мән сәнин Аллаһын Јеһовајам, Мән сәнин хејринә сәни өјрәдирәм».

^ 3. 1 Коринфлиләрә 6:18: «Әхлагсызлыгдан гачын».

^ 4. 1 Бутрус 2:17: «Һәр ҹүр инсана һөрмәт един».

^ 5. Колослулара 3:5: «Буна ҝөрә дә јердәки бәдәнинизин үзвләриндә олан мејилләри — әхлагсызлыға, натәмизлијә, шәһвәтә, нәфсә [олан] мејилләри өлдүрүн».

^ 6. Јагуб 1:14, 15: «Һәр кәс өз нәфси илә товланыб алданараг сынаныр. Сонра нәфс бојлу галыб ҝүнаһ доғур».