Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Гырғысызтанын Таш Рабат вадисиндә јерләшән јуртлар

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Гырғызыстана сәјаһәт

Гырғызыстана сәјаһәт

ГЫРҒЫЗЫСТАН Мәркәзи Асијада јерләшән дөвләтләрдән биридир. Һүндүр, башыгарлы дағларла әһатә олунан бу өлкә Газахыстан, Өзбәкистан, Таҹикистан вә Чин дөвләтләри илә һәмсәрһәддир. Әразисинин тәхминән 90 фаизини дағлар тәшкил едир. Гырғызыстан Тјан-Шан дағларынын ән уҹа зирвәсиндә, дәниз сәвијјәсиндән 7439 метр һүндүрлүкдә јерләшир. Өлкәнин гуру саһәсинин 4 фаизини мешәләр тутур. Гејд етмәк лазымдыр ки, дүнјанын ән бөјүк јабаны гоз мешәләриндән бири Гырғызыстанда јерләшир.

Јеһованын Шаһидләри Гырғызыстанда минләрлә инсана Мүгәддәс Китаб дәрси кечир

Гырғыз халгы өз гонагпәрвәрлији илә мәшһурдур. Онлар чох һөрмәтҹил инсанлардыр. Гырғызлар өзләриндән бөјүкләрә «сиз» дејә мүраҹиәт едир, иҹтимаи нәглијјатда онлара јер верир, һәмчинин онлары сүфрәдә столун башында әјләшдирирләр.

Һәр аиләдә азы үч ушаг олур. Евин кичик оғлу евләнәндән сонра да валидејнләри илә јашајыр вә онлара бахыр.

 Гыз ушагларына кичик јашларындан ев ишләрини өјрәдирләр. Јенијетмә јашына чатанда артыг онларын әлиндән һәр иш ҝәлир. Валидејнләр гызлары үчүн ҹеһиз јығырлар. Ҹеһиз кими, адәтән, јатаг дәстәләри, пал-палтар, әллә тохунмуш халча вә диҝәр шејләр верирләр. Оғлан еви исә башлыг пулу вә мал-һејван верир.

Һәм шәнликләрдә, һәм дә јас мәрасимләриндә гојун вә ја ат кәсилир. Кәсилмиш әт гонаглара јашы вә кимлији нәзәрә алынараг пајланылыр. Бу адәтин дә көкүндә һөрмәт дајаныр. Сонра бешбармаг адланан милли хөрәк сүфрәјә тәгдим олунур. Бу јемәк әллә јејилир.

Комуз ән мәшһур гырғыз халг чалғы аләтидир