Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 4, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ВӘРДИШЛӘРИНИЗИН АҒАСЫ ОЛУН

2 Әтрафыныза ҝөз ҝәздирин

2 Әтрафыныза ҝөз ҝәздирин
  • Јемәјинизә фикир вермәк гәрарына ҝәлмисиниз, амма дондурманы ҝөрән кими әријирсиниз.

  • Мәгсәд гојмусунуз ки, сигарети тәрҝидәсиниз, анҹаг буну билән достунуз сизә јенә дә сигарет тәклиф едир.

  • Бу ҝүн идман етмәји планлашдырмысыныз, анҹаг идман ајаггабысыны долабдан ахтарыб тапмаг ҝөзүнүзә дурдуғу үчүн бүтүн һәвәсиниз өлүр.

Һәр үч вәзијјәтдә планлашдырылан иши ҝөрмәјә бир шеј мане олур. Пис вәрдишләри тәрҝидиб јахшы вәрдишләрә јијәләнмәјимизә әтрафымыз, јәни вахт кечирдијимиз инсанлар вә шәраит ҝүҹлү тәсир едир.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН АЈӘ: «Узагҝөрән бәланы дујуб ҝизләнәр, ҹаһил исә габаға ҝедиб зијан тапар» (Мәсәлләр 22:3).

Аллаһын Кәламы бизә мәсләһәт ҝөрүр ки, һәр шеји әввәлҹәдән ҝөтүр-гој едәк. Әҝәр белә етсәк, мәгсәдләримизә чатмаға мане олан вәзијјәтләрдән узаг дураҹағыг. Үстәлик, бу ишдә бизә көмәк едә биләҹәк әлверишли шәраит јарадаҹағыг (2 Тимутијә 2:22). Бир сөзлә, јахшы олар ки, әтрафымыза ҝөз ҝәздирәк.

Елә един ки, пис вәрдишләринизи һәјата кечирмәк чәтин, јахшы вәрдишләрә наил олмаг исә асан олсун.

ТӘКЛИФ

  • Елә един ки, пис вәрдишләринизи һәјата кечирмәк чәтин олсун. Мисал үчүн, әҝәр сиз өз гида расионунуздан зәрәрли јемәкләри чыхартмаг истәјирсинизсә, онлары мәтбәхиниздә сахламајын. Беләҹә, тамаһыныз чәкәндә «јох» демәк даһа асан олаҹаг.

  • Елә един ки, јахшы вәрдишләрә наил олмаг асан олсун. Мәсәлән, әҝәр сиз јухудан дуран кими идман етмәји планлашдырмысынызса, идман палтарынызы ахшамдан һазыр гојун. Чәтини башламагдыр, давамы өзү ҝәләҹәк.

  • Дост сечиминә ҹидди јанашын. Биз бирҝә вахт кечирдијимиз инсанлара бәнзәмәјә мејиллијик (1 Коринфлиләрә 15:33). Буна ҝөрә дә пис вәрдишләринизи тәрҝитмәјә мане олан инсанлардан узаг дурун. Чалышын әтрафынызда сизә јахшы вәрдишләр ашылајан инсанлар олсун.