Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 4, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ВӘРДИШЛӘРИНИЗИН АҒАСЫ ОЛУН

1 Реалист олун

1 Реалист олун

Ола билсин, сиз тез бир заманда һәјатынызда һәр шеји дәјишмәк истәјирсиниз. Өзүнүзә сөз верирсиниз: «Бу ҝүндән сигарети атырам, сөјүшү тәрҝидирәм, һәмчинин вахтында јатаҹағам, идман едәҹәјәм, јемәјимә фикир верәҹәјәм вә јахынларымла марагланаҹағам». Анҹаг ејни анда бүтүн мәгсәдләринизә чатмаг истәсәниз, «Әли ашындан да олаҹагсыныз, Вәли ашындан да»!

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН АЈӘ: «Һикмәт исә тәвазөкар инсанладыр» (Мәсәлләр 11:2).

Тәвазөкар инсан вәзијјәтә реал бахыр. О, вахтынын, ҝүҹүнүн вә имканларынын мәһдуд олдуғуну дәрк едир. Бу ҹүр инсан һәр шеји бир дәфәјә јох, нөвбә илә дәјишмәјә чалышыр.

Ејни анда бүтүн мәгсәдләринизә чатмаг истәсәниз, «Әли ашындан да олаҹагсыныз, Вәли ашындан да».

ТӘКЛИФ

Вәрдишләринизин үзәриндә нөвбә илә чалышын. Мәсәлән:

  1. Ики сијаһы тутун. Биринә саһиб олмаг истәдијиниз јахшы вәрдишләринизи, диҝәринә исә тәрҝитмәк истәдијиниз пис вәрдишләринизи јазын. Әҝәр сијаһынызын узун оларса, нараһат олмајын.

  2. Сонра јаздыгларынызы ваҹиблијинә ҝөрә сыралајын.

  3. Һәр ики сијаһыдан бир-ики вәрдиши сечин вә анҹаг онларын үзәриндә ишләјин. Бу вәрдишләрә наил оландан сонра диҝәр вәрдишләрин үзәриндә дә бу формада ишләмәјә давам един.

Пис вәрдишинизи јахшысы илә әвәз едәрәк бир ҝүллә илә ики гуш вурун. Мәсәлән, әҝәр тәрҝитмәк истәдијиниз вәрдишләр сырасында телевизора чох бахмаг, наил олмаг истәдијиниз вәрдишләр арасында исә јахынларыныза вахт ајырмаг варса, белә едә биләрсиниз: һәр ҝүн евә гајыданда телевизорун габағына гачмаг әвәзинә, достунуз вә ја гоһумунузла әлагә сахлајын.