Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ВӘРДИШЛӘРИНИЗИН АҒАСЫ ОЛУН

3 Тәслим олмајын

3 Тәслим олмајын

Дејиләнә ҝөрә, һансыса јахшы вәрдишә там наил олмаг үчүн 21 ҝүн тәләб олунур. Әслиндә исә тәдгигатлар ҝөстәрир ки, һансыса дәјишиклик етмәк үчүн кимәсә аз, кимәсә даһа чох вахт лазым ҝәлир. Бәс бу, сизи һәвәсдән салмалыдыр?

Мәсәлән, тәсәввүр един ки, сиз һәфтәдә 3 дәфә идманла мәшғул олмаг истәјирсиниз.

  • Биринҹи һәфтә мәгсәдинизә чатырсыныз.

  • Икинҹи һәфтә бир ҝүн аз — 2 дәфә идман едирсиниз.

  • Үчүнҹү һәфтә 3 дәфә идман етмәк јенидән алыныр.

  • Дөрдүнҹү һәфтә ҝүҹ-бәла илә 1 дәфә едә билирсиниз.

  • Бешинҹи һәфтә исә јенидән мәгсәдинизә наил олурсунуз вә һәмин ҝүндән етибарән бу, сиздә вәрдиш һалыны алыр.

Бир вәрдишә јијәләнмәк үчүн сизә 5 һәфтә лазым олду. Бәлкә дә, бу вахт сизә узун ҝәлә биләр, амма әсас одур ки, сонда сиз истәјинизә наил олаҹагсыныз.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН АЈӘ: «Салеһ једди дәфә јыхылар, јенә галхар» (Мәсәлләр 24:16).

Аллаһын Кәламы бизи тәслим олмамаға тәшвиг едир. Әсас нә гәдәр јыхылмағымыз јох, нечә дәфә ајаға галха билмәјимиздир.

Әсас нә гәдәр јыхылмағымыз јох, нечә дәфә ајаға галха билмәјимиздир

ТӘКЛИФ

  • Әҝәр мәгсәдинизә дәрһал чата билмирсинизсә, дүшүнмәјин ки, бу, сиздә һеч вахт алынмајаҹаг. Унутмајын ки, белә вәзијјәтләрдә уғурсузлуглар гачылмаздыр.

  • Фикринизи әлдә етдијиниз мүсбәт нәтиҹәләрә ҹәмләјин. Мисал үчүн, ушагларынызла даһа јахшы рәфтар етмәјә чалышырсынызса, өзүнүзә белә бир суал верин: «Ахырынҹы дәфә нә вахт ушагларымын үстүнә гышгырмаг истәјәндә өзүмү әлә алдым? Нә едә биләрәм ки, бу, мәндә јенидән алынсын?» Бу ҹүр суаллар сизә көмәк едәҹәк ки, фикринизи мәнфи јох, мүсбәт нәтиҹәләрә ҹәмләјәсиниз.

Билмәк истәјәрдиниз, Мүгәддәс Китабдакы ајәләр һәјатынызын диҝәр саһәләриндә, мәсәлән, нараһатлығын өһдәсиндән ҝәлмәкдә, аилә сәадәтини тапмагда, әсл хошбәхтлијә јетишмәкдә неҹә көмәк едә биләр? Бунун үчүн Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајын вә ја jw.org сајтыны зијарәт един.