Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ОЈАНЫН! № 4, 2016 | Вәрдишләринизин ағасы олун

Билсәниз дә, билмәсәниз дә, вәрдишләриниз һәр ҝүн сизин һәјатыныза ја мәнфи, ја да мүсбәт тәсир едир.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Вәрдишләринизин ағасы олун

Чалышын вәрдишләриниз сизин зијаныныза јох, хејринизә олсун.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

1 Реалист олун

Бир ҝеҹәнин ичиндә пис вәрдишләрдән азад олуб јахшы вәрдишләр јетишдирмәк мүмкүн дејил. Мәгсәдләринизә наил олмағын јолуну өјрәнин.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

2 Әтрафыныза ҝөз ҝәздирин

Гој әтрафыныз сизә дүзҝүн гәрарлар вермәјә көмәк етсин. Нөвбәти аддымлар бу саһәдә сизә көмәк едәҹәк.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

3 Тәслим олмајын

Јахшы вәрдишләрә јијәләнмәк, пис вәрдишләрдән исә азад олмаг сизин үчүн чәтин олса да, тәслим олмајын!

Һомосексуализм. Аллаһын Кәламында бу һагда нә дејилир?

Орада һомосексуаллыг мүһакимә олунур? Онлара гаршы гәрәзли мүнасибәт ашыланыр?

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Дәјишикликләрә ујғунлаш

Дәјишикликләр гачылмаздыр. Бәзи ҝәнҹләр дәјишикликләрә ујғунлаша билибләр. Бахын ҝөрүн онлар буну неҹә едибләр.

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Гырғызыстана сәјаһәт

Гырғыз халгы өз гонагпәрвәрлији илә мәшһурдур, онлар чох һөрмәтҹил инсанлардыр. Онларын һансы адәтләри вар?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Хариҹи ҝөзәллик

Дәб сәнајеси вә медианын тәсири уҹбатындан ҝөзәллик анлајышы тәһриф олунуб.

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Дөври ҹырҹыраманын һәјат дөвријјәси

Бу мөһтәшәм һәшәратларын гејри-ади һәјат дөвријјәси еләдир ки, онлар һәр 13 ја да 17 илдән сонра пејда олурлар вә ҹәми бир нечә һәфтә јашајырлар.

Әлавә олараг сајтда

Ҝәнҹләр Јараданын олмасы һагда данышырлар

Бу үчдәгигәлик видеода јенијетмәләр Јараданын олдуғуна нәјә ҝөрә инандыгларыны изаһ едирләр.