Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 3, 2017

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | МҮГӘДДӘС КИТАБЫН МҮӘЛЛИФИ КИМДИР?

Мүгәддәс Китаб һәр саһәдә дәгигдир

Мүгәддәс Китаб һәр саһәдә дәгигдир

Елми мәсәләләрдә дәгигдир

МҮГӘДДӘС КИТАБ елми китаб олмаса да, сөһбәт елми мәсәләләрдән ҝедәндә олдугҹа дәгигдир. Ҝәлин елмин ики саһәсини — метеоролоҝија вә ҝенетиканы нәзәрдән кечирәк.

МЕТЕОРОЛОҜИЈА. ЈАҒЫШЫН ӘМӘЛӘ ҜӘЛМӘСИ

МЕТЕОРОЛОҜИЈА

Мүгәддәс Китабда дејилир: «[Аллаһ] су дамлаларыны јухары галдырыр, онлар Онун думанындан јағыша чеврилирләр. Сонра булудлар јағышы јерә төкүр» (Әјјуб 36:27, 28).

Бу ајәдә су дөвранынын үч мәрһәләси тәсвир олунуб. Ҝүнәш енержисинин јараданы олан Аллаһ 1) бухарланма јолу илә «су дамлаларыны јухары галдырыр». Сонра 2) конденсасија (сујун бухар һалдан бәрк һала кечмәси) васитәсилә бу су бухары булудлар әмәлә ҝәтирир, булудлар исә сују јағыш вә саир 3) јағынтылар һалында јерә төкүр. Һәтта бу ҝүн алимләр јағышын әмәлә ҝәлмә просесини тәфәррүаты илә дәрк едә билмир. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабда јазылмыш нөвбәти суал там јеринә дүшүр: «Булудларын неҹә јајылдығыны... ким дәрк едә биләр?» (Әјјуб 36:29). Јарадан үчүнсә бу сирр апајдындыр. Мәһз бу сәбәбдән јухарыдакы ајәни јазан пејғәмбәр јағышын әмәлә ҝәлмәси илә бағлы тәфсилатлары тәсвир едә билиб. Диггәт јетирин ки, бу ајә инсанлар су дөвраныны елми фактларла сүбут етмәздән әсрләр әввәл гәләмә алыныб.

ҜЕНЕТИКА. ИНСАН ЕМБРИОНУНУН ИНКИШАФЫ

ҜЕНЕТИКА

Мүгәддәс Китабы јазан инсанлардан бири олан Давуд пејғәмбәр Аллаһа хитабән демишди: «Ҝөзләрин рүшејмими ҝөрмүшдү... Бәдәнимин бүтүн һиссәләри... Сәнин китабында јазылмышды» (Зәбур 139:16). Давуд бу ајәдә рүшејмин, јәни ембрионун «јазылмыш плана» әсасланан инкишаф просеси барәдә сөз ачмышды. О, бу планы мәҹази мәнада «китаб» адландырмышды. Бурада ән мараглы мәгам ондан ибарәтдир ки, бу сөзләр 3000 ил бундан әввәл јазылыб.

Давуд бу ајәни јазандан јалныз әсрләр сонра, ХЫХ әсрин орталарында австријалы ботаник Грегор Мендел ҝенетика ганунларыны тәсис етмишди. Алимләрин инсан ҝеномунун, јәни организмин инкишафы үчүн зәрури олан ҝенетик мәлуматын охунмасы истигамәтиндә апардыглары тәдгигатлар јалныз 2003-ҹү илин апрел ајында баша чатмышды. Алимләр ҝенетик коду сыра илә дүзүлмүш һәрфләрдән вә сөзләрдән ибарәт лүғәтә бәнзәдир. Бу сөзләрдән ҝенетик мәлумат тәшкил олунуб. Рүшејм бу мәлумата әсасән инкишаф едир, бејин, үрәк, ағ ҹијәр, әлләр вә ајаглар кими органлар јараныр. Алимләрин ҝенома вердији «һәјат китабы» ады там јеринә дүшүр. Ҝөрәсән, Давуд пејғәмбәр бу ҹүр дәгиг мәлуматы һарадан билирди? О јазмышды: «Јеһованын руһу мәни дилләндирди, Онун кәламы дилимдә иди» * (2 Ишмуил 23:2).

 Ҝәләҹәк барәдә дәгиг мәлумат верир

ҺАНСЫ дөвләтин нә вахт, неҹә вә нә дәрәҹәдә јүксәләҹәјини вә ја сүгута уғрајаҹағыны әввәлҹәдән демәк чох чәтиндир, һәтта, демәк олар, мүмкүн дејил. Анҹаг Мүгәддәс Китабда о дөврүн ән гүдрәтли дөвләтләринин мәһви әввәлҹәдән тәфәррүаты илә тәсвир олунмушду. Ҝәлин ики нүмунәјә бахаг.

БАБИЛИН СҮГУТУ ВӘ ХАРАБАЛЫҒА ЧЕВРИЛМӘСИ

Бабил вахтилә дүнјанын ән бөјүк шәһәри олуб. О, әсрләр боју Өн Асијаны тәсири алтында сахлајан бөјүк империјанын мәркәзи иди. Анҹаг Аллаһ Әшија пејғәмбәр васитәсилә бу гүдрәтли дөвләтин Куруш адлы сәркәрдә тәрәфиндән зәбт едиләҹәјини вә әбәдилик хараба галаҹағыны бу һадисәләр баш вермәздән тәхминән 200 ил әввәл билдирмишди (Әшија 13:17—20; 44:27, 28; 45:1, 2). Тәбии ки, һәр шеј јазылдығы кими олду.

ТАРИХ

Ерамыздан әввәл 539-ҹу илин октјабр ајында Бөјүк Куруш бир ҝеҹәнин ичиндә Бабили мәғлуб етди. Вахт кечдикҹә Бабилин әтрафындакы әразини суваран су каналлары бахымсыз галдығы үчүн гуруду. Тарихи сәнәдләрдән мәлум олур ки, Бабилин јерләшдији әрази ерамызын 200-ҹү илиндә сәһралыг олуб. О дөврдән бу јана һәмин әрази харабалыг олараг галыр. Ҝөрүндүјү кими, Мүгәддәс Китабда јазылан «ора бомбош галаҹаг» сөзләри јеринә јетмишдир (Әрәмја 50:13).

Әшија пејғәмбәр бу ҹүр тарихи факты һадисә һәлә баш вермәмиш һарадан өјрәнә биләрди? Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Әшија пејғәмбәр вәһјдә Бабилә гаршы һөкм хәбәри алмышды (Әшија 13:1).

НЕЈНӘВА СУСУЗ СӘҺРАЈА ЧЕВРИЛӘҸӘК

Мемарлыг әсәрләри илә мәшһур олан Нејнәва Ашшур империјасынын пајтахты олуб. Шәһәрин ҝениш күчәләри, бағлары, мәбәд вә сарајлары дилләр әзбәри иди. Амма Сәфәнја пејғәмбәр јазмышды ки, Аллаһ бу мөһтәшәм шәһәри «сусуз бир сәһраја чевирәҹәк» (Сәфәнја 2:13—15).

Нејнәва б. е. ә ВЫЫ әсрдә Бабиллә Маданын бирләшмиш ордусу тәрәфиндән зәбт едилди. Бир елми әсәрдә бу шәһәрин мәғлубијјәтдән сонра «2500 ил јохлуға гәрг олдуғу» дејилир. Бу сәбәбдән бир мүддәт инсанлар тарихдә Нејнәва адлы шәһәрин олдуғуна шүбһә едирдиләр. Анҹаг ХЫХ әсрин орталарында археологлар Нејнәванын дағынтыларыны тапмышдылар. Бу ҝүн һәмин дағынтылар гулдурлар тәрәфиндән тар-мар едилир. Үмумдүнја ирси мүдафиә фонду бу барәдә өз нараһатчылығыны билдирәрәк демишди: «Белә ҝетсә, Нејнәвадан галан дағынтылар әбәдилик јоха чыхаҹаг».

Сәфәнја Нејнәванын ҝәләҹәји барәдә мәлуматы һарадан алмышды? Сәфәнја 1:1 ајәсиндә јазылыб: «Сәфәнјаја Јеһованын сөзү назил олду».

 Мүгәддәс Китаб һәјатын ән ваҹиб суалларына ҹаваб верир

МҮГӘДДӘС КИТАБ һәјатын ән ваҹиб суалларына инандырыҹы ҹаваб верир. Ҝәлин бир нечә нүмунәјә бахаг.

НӘЈӘ ҜӨРӘ ДҮНЈАДА БУ ГӘДӘР ПИСЛИК ВӘ ӘЗАБ-ӘЗИЈЈӘТ ВАР?

Мүгәддәс Китабда пислијин вә әзаб-әзијјәтин сәбәби әтрафлы шәкилдә изаһ олунур. Мисал үчүн орада дејилир:

 1. «Инсанын инсана ағалыг етмәси инсанын зәрәринә олуб» (Ваиз 8:9).

  Инсанлар корландыглары вә рәһбәрлик етмәјә габил олмадыглары үчүн онларын идарәчилик системи ҝөрүнмәмиш әзаблара сәбәб олур.

 2. «Һамысынын габағына вахт вә тәсадүф чыхыр» (Ваиз 9:11).

  Ҝөзләнилмәз һадисәләр, мәсәлән, ҹидди хәстәлик, бәдбәхт һадисә вә тәбии фәлакәт истәнилән јердә, истәнилән саатда вә истәнилән инсанын башына ҝәлә биләр.

 3. «Ҝүнаһ бир адам васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирди» (Ромалылара 5:12).

  Јарадан илк киши илә гадыны камил вә әбәди јашамаг үчүн јаратмышды. Бу ону сүбут едир ки, Аллаһ онларын өлмәјини истәмирди. Улу валидејнләримиз Јараданын итаәтиндән чыханда ҝүнаһ «дүнјаја ҝирди».

Мүгәддәс Китабда јалныз әзабларын сәбәби изаһ олунмур. Бу Китаб һәмчинин инсанлара ишыглы ҝәләҹәјә үмид верир. Орада дејилир ки, Аллаһ инсанларын «ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг» (Вәһј 21:3, 4).

ӨЛӘНДӘН СОНРА ИНСАН ҺАРА ҜЕДИР?

Мүгәддәс Китабда гејд олунур ки, инсан өләндән сонра тамамилә шүурсуз вә фәалијјәтсиз вәзијјәтдә олур. Ваиз 9:5 ајәси белә дејир: «Дириләр өләҹәкләрини билир, лакин өлүләр һеч нә билмир». Өләндә инсанын «дүшүнҹәләри... јох олур» (Зәбур 146:4). Јәни бејнин вә бүтүн һиссијјат органларынын фәалијјәти дајаныр. Буна ҝөрә дә инсан өләндә һеч нә һисс етмир, нә һәрәкәт едә, нә дә дүшүнә билир.

Лакин Мүгәддәс Китаб јалныз бу һәгигәти ачмыр, о, һәмчинин инсанлара ҝөзәл үмид верир. Орада вәд олунур ки, өлүм јухусунда олан инсанлар бир ҝүн дириләҹәк (Һушә 13:14; Јәһја 11:11—14).

ҺӘЈАТЫН МӘНАСЫ НӘДӘДИР?

Мүгәддәс Китаба әсасән, илк киши илә гадыны, јәни Адәмлә Һәвваны Аллаһ јарадыб (Јарадылыш 1:27). Бу сәбәбдән орада «Адәм Аллаһын оғлу» адланыр (Лука 3:38). Аллаһ Адәми чох ҝөзәл бир мәгсәдлә јаратмышды, о, Јараданы  илә, јәни она һәјат верән Атасы илә сых достлуг гурмалы иди. Аллаһ она хошбәхт, мәналы һәјат сүрмәк вә әбәди јашамаг имканы вермишди. Буна ҝөрә дә һәр бир инсанын Аллаһа еһтијаҹы вар, һәр кәсин дахилиндә Онун һаггында елм алмаг истәји јатыр. Мүгәддәс Китабын бир ајәси бунунла бағлы белә дејир: «Аллаһа еһтијаҹы олдуғуну дәрк едәнләр хошбәхтдир» (Мәтта 5:3).

Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Аллаһын сөзүнү ешидиб она әмәл едәнләр хошбәхтдирләр!» (Лука 11:28). Бу илаһи Китаб бизә јалныз Аллаһ һаггында елм вермир, һәмчинин мәналы, хошбәхт һәјат сүрмәјә көмәк едир вә ҝәләҹәјә үмид верир.

Ҝәлин Китабыны бизә назил едән Јараданымыза јахынлашаг

МИЛЈОНЛАРЛА инсан јухарыдакы дәлилләри арашдырандан сонра Мүгәддәс Китабын садәҹә гәдимдән галма әдәби әсәр олмадығыны дәрк едибләр. Онлар әмин олублар ки, бу китаб Аллаһдан назил олуб вә Јарадан онун васитәсилә бәндәләринә мүраҹиәт едир. Бу Китабын сәһифәләриндән Аллаһ-Таала бәшәријјәтә вә шәхсән сизә сәсләниб һәр биримизи Ону танымаға, Онунла дост олмаға дәвәт едир. Мүгәддәс Китаб бизи әмин едир: «Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јагуб 4:8).

Мүгәддәс Китабы охумагла әвәзсиз бир немәтә саһиб ола биләрик. Мисал үчүн ади китабы охујанда биз јазычынын дүшүнҹә тәрзини дујуруг. Мүгәддәс Китаб да өз Мүәллифинин, Аллаһ-Тааланын фикирләрини вә һиссләрини әкс етдирир. Тәсәввүр едирсиниз, бу нә демәкдир?! Биз Уҹа Халигимизи јахындан таныја биләрик! Мүгәддәс Китабда һәмчинин нөвбәти ваҹиб фикирләр ачыгланыр:

 • Аллаһын ады, илаһи сифәтләри.

 • Бәшәријјәтлә бағлы нијјәти.

 • Аллаһла дост олмағын јоллары.

Бу мөвзуда әтрафлы мәлумат алмаг истәјирсинизсә, Јеһованын Шаһидләринә мүраҹиәт едә биләрсиниз. Онлар сизин үчүн пулсуз Мүгәддәс Китаб дәрсләри тәшкил едә биләрләр. Бу дәрсләр сизә Мүгәддәс Китабы назил едән Јеһова Аллаһа јахынлашмаға көмәк едәҹәк.

Бу мәгаләдә Мүгәддәс Китабын Аллаһдан назил олдуғуну сүбут едән бир нечә дәлили нәзәрдән кечирдик. Әлавә мәлуматы Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» китабынын 2-ҹи фәслиндән тапа биләрсиниз. Китабы jw.org/аз сајтындан да охумаг мүмкүндүр. Һәмчинин бу коду скан етмәк олар.

Бу сајтда «Мүгәддәс Китабын мүәллифи кимдир?» адлы видеоја да баха биләрсиниз.

НӘШРЛӘР > ВИДЕО > МҮГӘДДӘС КИТАБ бөлмәсинә дахил олун.

^ абз. 10 Мүгәддәс Китаба әсасән, Јеһова Аллаһын адыдыр (Зәбур 83:18).