Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ОЈАНЫН! № 3, 2017 | Мүгәддәс Китабын мүәллифи кимдир?

Мүгәддәс Китабы инсанлар гәләмә алдығы үчүн бәзиләри онун инсан гәләминин мәһсулу олдуғуну дүшүнүр. Бәс сиз неҹә дүшүнүрсүнүз?

«Ојанын!» журналынын бу сајында Мүгәддәс Китабдакы һәр кәлмәнин Аллаһдан назил олдуғуну сүбут едән дәлилләр ҝәтирилир.

 

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мүгәддәс Китабын мүәллифи кимдир?

Әксәр инсанлар Мүгәддәс Китабын Аллаһдан назил олдуғуна инаныр. Бәзиләри исә бу Китабы инсан тәхәјјүлүнүн мәһсулу кими гәбул едир.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мүгәддәс Китаб һәр саһәдә дәгигдир

Мүгәддәс Китаб тәкҹә тәбиәт һадисәләрини алимләрин кәшфиндән әввәл дәгигликлә тәсвир етмәси илә сечилмир, һәмчинин империјаларын мөһкәмләнмәси вә сүгуту барәдә мәлумат верир, еләҹә дә һәјатын ән ваҹиб суалларыны ҹавабландырыр.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Ушағынызы ев ишләринә алышдырын

Валидејнләр, ушагларыныза ев ишләрини тапшырмаға һәвәсиниз јохдур? Ев ишләрини ҝөрмәји ушаглара ашыламаг она мәсулијјәтли инсан олмаға көмәк едир вә ушагда ев ишләринә һәвәс ојадыр. Бу барәдә бу мәгаләдән даһа әтрафлы өјрәнә биләрсиниз.

Ентерик синир системи. Сизин икинҹи бејниниз

Бу мүрәккәб «кимјәви завод» әсасән гарын наһијәмиздә јерләшир. О һансы ишләри ҝөрүр?

INTERVIEW

Програм тәртибатчысы иманы һагда данышыр

Др. Фан Ју ријазијјат саһәсиндә елми тәдгигатчы кими карјерасына башлајанда тәкамүлә инанырды. Амма инди о әминдир ки, дүнја Аллаһ тәрәфиндән јарадылыб. Сәбәб?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Мәләкләр

Әдәбијјатларда, рәсм әсәрләриндә вә филмләрдә мәләкләрә тез-тез раст ҝәлмәк олар. Мүгәддәс Китабда мәләкләр һаггында нә јазылыб?

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Дәниз самурунун хәзи

Бир чох мәмәли һејванлар дәриалты пиј тәбәгәсинин галынлығы сајәсиндә бәдәнләрини исти сахлаја билирләр. Дәниз самуру башга изолјасија үсулундан истифадә едир.

Әлавә олараг сајтда

Даһа чох сәрбәстлик истәјирсән?

Јәгин дүшүнүрсән ки, артыг даһа чох сәрбәст олмағынын вахтыдыр. Амма, ола билсин, валидејнләрин белә дүшүнмүр. Онларын етибарыны газанмаг үчүн нә едә биләрсән?