Бәзи инсанлар диндар олдугларыны десә дә, иманын нә демәк олдуғуну там баша дүшмүрләр. Бәс иман нәдир вә нәјә ҝөрә иман саһиби олмалыјыг?

Иман нәдир?

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

Бәзи инсанлар дүшүнүр ки, иманлы олмаг садәҹә дини етигадлары гәбул етмәк демәкдир. Бу етигадларын доғрулуғуна әсаслы сүбутлар олмаса да олар. Мисал үчүн, «Аллаһа инанырам» дејән диндар инсана «Аллаһа нәјә ҝөрә инанырсан?» суалыны версәниз, о, еһтимал ки, «чүнки ушаглыгдан мәни белә бөјүдүбләр» вә ја «өзүмү таныјандан Аллаһа инанырам» дејәҹәк. Онда елә чыхыр ки, иманлы олмаг һәр дејиләнә инанмаг демәкдир?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

«Иман үмид едилән шејләрин мүтләг јеринә јетәҹәјинә әминликдир, ҝөзлә ҝөрүнмәјән ҝерчәкликләрин сүбутуну ачыг-ашкар ҝөрмәкдир» (Ибраниләрә 11:1). Нәјинсә јеринә јетәҹәјинә әминлијин олмасы үчүн әсаслы сәбәбләр олмалыдыр. Орижинал дилдә «әминлик» кими тәрҹүмә олунан сөз садәҹә һиссләрә вә арзулара әсасланмыр. Иман сүбутлара әсасланан әминлији билдирир.

«Онун [Аллаһын] ҝөзәҝөрүнмәз кејфијјәтләри: әбәди гүдрәти вә илаһилији дүнја јаранандан бәри ајдын ҝөрүнүр, јарадылмыш шејләр васитәсилә дәрк едилир» (Ромалылара 1:20).

Нәјә ҝөрә иман саһиби олмалыјыг?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

«Иман етмәдәнсә Аллаһын разылығыны газанмаг мүмкүн дејил, чүнки Аллаһа јахынлашан адам Онун варлығына вә Ону ҹидд-ҹәһдлә ахтаранлара мүкафат вердијинә инанмалыдыр» (Ибраниләрә 11:6).

Јухарыда гејд олундуғу кими, бир чох инсанларын Аллаһа инамы садәҹә олараг алдыглары тәрбијә илә бағлыдыр. Амма Аллаһ истәјир ки, Она ибадәт едән шәхс Онун варлығына вә севҝисинә там әмин олсун. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китаб Аллаһы һәгигәтән танымаг үчүн Ону ҹидд ҹәһдлә ахтармағын ваҹиблијини вурғулајыр.

«Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јагуб 4:8).

 Иман саһиби олмаг үчүн нә едә биләрик?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

«Иман инсанда сөзү ешидәндән сонра јараныр» (Ромалылара 10:17). Аллаһа иманымызы артырмаг үчүн илк нөвбәдә Мүгәддәс Китабын Онун һаггында дедикләрини «ешитмәлијик» (2 Тимутијә 3:16). Кәламы арашдырмағымыз сајәсиндә Аллаһла, Онун варлығына даир сүбутларла, Аллаһын бизи сынајыб-сынамадығы илә вә ҝәләҹәјә даир нијјәти илә бағлы суаллара әсаслы ҹаваб тапаҹағыг.

Аллаһын мөвҹудлуғуна даир сүбутлары әтрафымызда ҝөрә биләрик

Јеһованын Шаһидләри сизинлә Аллаһын Кәламыны өјрәнмәјә һазырдырлар. Рәсми сајтымыз олан jw.org сајтында белә јазылыб: «Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Јазылары башгаларына изаһ етмәји хошлајырлар, лакин һеч вахт һеч кими динләрини гәбул етмәјә мәҹбур етмирләр. Бизим ишимиз Мүгәддәс Јазыларда дејиләнләри инсанлара чатдырмагдан ибарәтдир. Нәји гәбул едиб-етмәмәк гәрарыны инсан өзү вермәлидир. Бу, онун шәхси ишидир».

Беләликлә, иман инсанын әлдә етдији сүбутлара әсасланмалыдыр. Бунун үчүн исә сиз өзүнүз Мүгәддәс Китабдан охудугларынызын доғру олуб-олмадығыны өлчүб бичмәлисиниз. Белә етмәклә сиз биринҹи әсрдә јашамыш бәзи мөмин инсанлар кими давранмыш олаҹагсыныз. «Онлар Аллаһын сөзүнү бөјүк һәвәслә гәбул етдиләр. Ешитдикләринин доғру олуб-олмадығыны јохламаг үчүн Мүгәддәс Јазылары һәр ҝүн диггәтлә арашдырырдылар» (Һәвариләрин ишләри 17:11).

«Әбәди һәјат одур ки, Сәни, тәк ҝерчәк Аллаһы вә ҝөндәрдијин Иса Мәсиһи танысынлар» (Јәһја 17:3).