Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 3, 2016

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Гарышганын бојну

Гарышганын бојну

МҮҺӘНДИСЛӘР гарышганын өзүндән дәфәләрлә ағыр јүк галдырмаг баҹарығына һејрандырлар. Гарышгалар буну неҹә баҹарырлар? Буну мүәјјән етмәк үчүн АБШ-ын Оһајо Университетинин мүһәндисләри гарышганын гурулушунун, физиоложи ҹәһәтләринин вә механики функсијаларынын компүтер нүмунәләрини јаратдылар. Бу нүмунәләри јаратмаг үчүн микрокомпүтер томографијасы васитәсилә чәкилән көндәлән кәсикләрлә тәсвирдән вә гарышганын јүкү дашыјан ан јаратдығы ҝүҹүн симулјасијасындан истифадә едибләр.

Гарышганын ән мүһүм органларындан бири онун бојнудур, чүнки ағзында тутдуғу јүкүн бүтүн ағырлығы бојуна дүшүр. Гарышганын бојнундакы јумшаг тохумалар дөш гәфәсинин (бәдәнин) вә башын сәрт екзосклети илә бирләшиб. Бу бирләшмәни ики јумулмуш әлин бармагларынын бир-биринә кечирилмиш вәзијјәтинә бәнзәтмәк олар. Тәдгигатчылардан биринин сөзләринә ҝөрә, «зәриф тохумаларла екзоскелет арасында олан бу әлагәнин форма вә гурулушу бојун наһијәсинин фәалијјәти үчүн мүһүм рол ојнајыр. Еһтимал ки, бојундакы јумшаг тохумаларын бәдәнин вә башын сәрт тохумалары илә бу ҹүр бирләшмәси сајәсиндә бир-биринә мөһкәм јапышырлар. Мәһз бу сәбәбдән бојун наһијәси ағыр јүкә дөзә билир». Тәдгигатчылар үмид едирләр ки, гарышганын бојнунун гурулушу һагда әлдә олунан мәлуматлар робототехника саһәсинә тәкан верәҹәк.

Неҹә фикирләширсиниз? Гарышганын бојнунун бу ҹүр мүрәккәб гурулуша малик олмасы тәкамүл нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәси?