Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДҮНЈАДАН ХӘБӘРЛӘР | МҮНАСИБӘТЛӘР

Мүнасибәтләр диггәт мәркәзиндә

Мүнасибәтләр диггәт мәркәзиндә

Мүнасибәтләрлә бағлы мәсләһәт лазым олсајды, нә едәрдиниз? Дәрһал Мүгәддәс Китаба үз тутардыныз, јохса әлиниз һәр шејдән үзүләндән сонра әлаҹсыз галыб Мүгәддәс Китаба мүраҹиәт едәрдиниз? Ҝәлин ҝөрәк орадакы гәдим һикмәт мүасир арашдырмаларла неҹә узлашыр.

ҺИНДИСТАН

2014-ҹү илдә кечирилән сорғуја әсасән, 18—25 јашларында олан ҝәнҹләрин 61 фаизи дүшүнүр ки, никаһдан габаг ҹинси јахынлыг «Һиндистанда артыг нормал гаршыланыр». Мумбај әсилли бир һәким «Һиндистан тајмс» гәзетиндә өз фикрини белә ачыглајыб: «Ҝәнҹләр мүнасибәтләрә башлајанда буну евләнмәк нијјәти илә етмирләр. Буна ҝөрә дә истәр бир ҝеҹәлик, истәр тәсадүфи мүнасибәт олсун, истәрсә дә бир јердә јашамаг, фәрги јохдур, бурада мәсулијјәтдән сөһбәт ҝедә билмәз».

ДҮШҮНҮН: Ҹинси јолла өтүрүлән хәстәликләр вә емосионал јаралар даһа чох никаһдан өнҹә гурулан ҹинси мүнасибәтләр уҹбатындан јараныр, јохса никаһдан сонра? (1 Коринфлиләрә 6:18).

ДАНИМАРКА

Аилә үзвләри илә тез-тез мүбаһисәләри олан инсанларын орта јашда өлмәк риски ики гат артыр. Копенһаҝен Университетиндә тәдгигатчылар тәхминән 11 ил әрзиндә 10 000-ә јахын ортајашлы инсанлары мүшаһидә етдикдән сонра ашкар етдиләр ки, јахынлары илә тез-тез мүбаһисә едән иштиракчыларын вахтындан тез өлмәк риски надир һалларда мүбаһисә едән иштиракчылардан даһа чох олур. Арашдырма апаран мүәллифин сөзләринә ҝөрә, гајғыларын өһдәсиндән ҝәлмәк, үзәринә дүшән мәсулијјәтләри иҹра етмәк, һабелә мүнагишәләри јолуна гојмаг «вахтындан әввәл өлүм рискини азалдан ваҹиб амилләрдир».

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР: «Чох билән аз данышар, ағыллы адам тәмкинини позмаз» (Мәсәлләр 17:27).

БИРЛӘШМИШ ШТАТЛАР

Луизианада јени аилә гуран 564 әр-арвад арасында апарылан сон арашдырмалара әсасән, «дөврү ҹүтлүкләр»ин, јәни ҝөрүшән мүддәтдә ајрылыб јенидән бирләшән ҹүтлүкләрин евлиликләринин илк беш или әрзиндә ајрылмаг еһтималы даһа чох олур. Белә ҹүтлүкләр даһа чох мүбаһисә едир вә никаһларындан артыг мәмнунлуг дујмурлар.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР: «Аллаһын бир бојундуругда бирләшдирдијини гој һеч кәс ајырмасын» (Мәтта 19:6).