Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мавили-сарылы макао. Узунлуғу 85 см

Фүсункар макаолар

Фүсункар макаолар

МЕШӘНИН јашыл јарпаглары арасында бирдән-бирә ҝөзохшајан рәнҝләр ҹанланыр. Бу мөһтәшәм мәнзәрә XV әсрин сонларында Мәркәзи вә Ҹәнуби Америкаја ҝәлән авропалы тәдгигатчылары валеһ етмишди. Онларын ҝөрдүкләри Американын тропик әразиләриндә јашајан узунгујруглу макао тутугушулары иди. Бир мүддәт сонра хәритәләрдә бу ҝөзәл гушларын шәкилләри јени тапылмыш ҹәннәтин рәмзи кими ҝөстәрилди.

Диҝәр рәнҝли гушлардан фәргли олараг, макао тутугушусунун һәм еркәји, һәм дә дишиси рәнҝлидир. Сүрү һалында јашајан бу ағыллы гушлар гулагбатыран сәсә маликдир. Һәр сүрүдә тәхминән 30 гуш олур. Тохум вә тропик мејвәләр тапмаг үчүн онлар јуваларындан сүбһ тездән чыхырлар. Диҝәр тутугушулар кими, макаолар да јемләрини ҹајнаглары илә тутур, бөјүк, әјри димдикләри илә дидирләр. Бу гушлар димдикләри илә һәтта гозун мөһкәм габығыны да сындырырлар! Гидаланандан сонра исә онлар ҝил јемәк үчүн бирликдә сылдырым гајалара вә ја чајын гырағына учурлар. Ҝил һәм токсинләри мәһв едир, һәм дә онлары лазыми кимјәви елементләрлә тәмин едир.

«[Аллаһ] һәр шеји вахтында вә ҝөзәл етди» (Ваиз 3:11)

 Адәтән, макао өмрүндә ҹәми бир гушла ҹүтләшир; онлар бир-бирләринә көмәк едәрәк балаларынын гајғысына галырлар. Ҹүтлүкләрин јуваларына һәр јердә — ағаҹ ојугларында, чај саһилиндәки дешикләрдә вә термит јуваларында раст ҝәлинир. Орада онлары бир-бирләринин ләләкләрини тәмизләјәркән ҝөрмәк олар. Бала гуш алты аја там бөјүсә дә, тәхминән үч ил валидејнләринин јанында галыр. Тәбиәтдә макаолар 30—40 ил јашајыр, әһилләшдирилмиш макаоларын арасында исә 60 илдән чох јашајанлары да олуб. Макао тутугушларынын 18 нөвү мөвҹуддур. Онлардан бәзиләри бу сәһифәдәдир.

Јашыл ганадлы макао, һәмчинин гырмызылы-јашыллы макао кими дә таныныр. Узунлуғу 95 см

Ал-гырмызы макао. Узунлуғу 85 см

Сүнбүл макао. Узунлуғу тәхминән 100 см. Ән бөјүк тутугушу олан бу макаонун чәкиси 1,3 килограмдан чох ола биләр