Ҝөј үзү мөвзусу әсассыз фәрзијјәләрә вә гызғын мүбаһисәләрә сәбәб олуб. Амма бу мөвзу илә әлагәдар Аллаһын бахышы илә инсан бахышы арасында јерлә ҝөј гәдәр фәрг вар.

Ҝөј үзү дејиләндә нә нәзәрдә тутулур?

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

Ҝөј үзү вә онун һансы мәгсәдлә јарадылмасы илә бағлы фәргли фикирләр мөвҹуддур. Мәсәлән:

  • «Јени Католик Енсиклопедијасы»нда дејилир ки, ҝөј үзү «Ағанын јолунда өлән инсанын сон мәнзилидир». Христиан аләми бу фикирлә разыдыр.

  • Бентзон Кревитс адлы бир раввинин сөзләринә әсасән, иудаизмдә өлүмдән сонракы һәјатдан чох индики һәјата диггәт јетирилир. Анҹаг о, белә дә еһтимал ирәли сүрүр ки, «ҝөјдә руһа ән бөјүк шәрәф нәсиб олур — даһа үстүн зәкаја малик олур вә Аллаһа даһа јахын олур. Иудаизм дини ҝөјләр һәјатына инанса да, Төвратда бу һагда чох аз бәһс олунур».

  • Һиндуизм вә буддизмә ҝөрә, чохлу руһани, сәмави аләм мөвҹуддур. Бу, мүвәггәти дајанаҹагдыр. Бундан сонра инсан ја јер үзүндә јенидән доғулур, ја да ки, ҝөјдән дә уҹа бир гата, нирванаја ҝедиб чыхыр.

  • Бәзиләри исә ҝөј үзү илә бағлы истәнилән дини еһкамлары рәдд едирләр вә бүтүн бу фәрзијјәләри ушаг ҹаһиллији адландырырлар.

Ҝөј үзү мөвзусу чохлу фәрзијјәләрә сәбәб олуб

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Аллаһын Кәламында «ҝөј үзү» ифадәсинин бир нечә мәнасы вар. Мәсәлән:

  • Јарадылыш 1:20 ајәсиндә «ҝөј үзүндә» учан гушларын јарадылмасы һагда бәһс олунур. Бу ајәдә «ҝөј үзү» дејиләркән атмосфер, јәни ҝөрүнән сәма нәзәрдә тутулур.

  • Әшија 13:10 ајәсиндә исә «ҝөјдәки улдузлар, бүрҹләр» һагда данышылыр. Бурада «ҝөј» сөзү Каината ишарә едир.

  • Мүгәддәс Китабда Аллаһын «ҝөјләрдәки мәскәниндән» данышылыр вә орада мәләкләрин олдуғу дејилир (1 Падшаһлар 8:30; Мәтта 18:10). Диггәт един ки, бурада «ҝөјләр» дејилдикдә садәҹә метафора јох, мөвҹуд олан јашајыш јери тәсвир олунур *.

«Ҝөјләрдән нәзәр сал, мүгәддәс, еһтишамлы, ҝөзәл мәскәниндән бах» (Әшија 63:15).

 Бүтүн јахшы инсанлар өләндән сонра ҝөјә ҝедир?

Мүгәддәс Китабда инсанларын јер үзүндә мүвәггәти јашадығы, һамынын өлүб ҝөјә ҝетдији дејилмир. Орада ајдын дејилир ки, өлүм һеч вахт Аллаһын әзәли нијјәтинә дахил олмајыб. Фикирләшин:

  • Аллаһ илк инсан ҹүтүнә демишди: «Төрәјиб чохалын, бүтүн јер үзүнү долдурун» (Јарадылыш 1:28). Јер үзү бәшәријјәтин әбәдијјән јашајаҹағы мәскән олмалы иди. Јалныз онлар Аллаһа гаршы итаәтсизлик едәҹәкләри тәгдирдә өләҹәкдиләр. Тәәссүф ки, илк инсан ҹүтү итаәтсиз давранмағы сечди (Јарадылыш 2:17; 3:6).

  • Онларын итаәтсизлији нәинки өзләринин, һәмчинин бүтүн нәслинин өлүмүнә сәбәб олду (Ромалылара 5:12). Бу, бәшәријјәти үмидсизми гојду?

  • Мүгәддәс Китабда дејилир ки, биз Аллаһын «вәдинә ҝөрә јени бир ҝөј вә јени јер * ҝөзләјирик» (2 Бутрус 3:13). Аллаһ јер үзү илә бағлы әзәли нијјәтини һәјата кечирәҹәк вә беләҹә, «артыг өлүм олмајаҹаг» (Вәһј 21:3, 4). Сөһбәт ҝөј үзүндән ҝедир, јохса јер үзүндән? Нәјинсә артыг олмајаҹағыны дејириксә, демәли, о, әввәлләр олуб. Анҹаг ҝөјдә һеч вахт өлүм олмајыб. Демәли, бу ајәдә сөһбәт јер үзүндән ҝедир. Аллаһ бизи јер үзүндә јашамаг үчүн јарадыб вә биз дә севдијимиз инсанларла бирликдә бурада јашамаг истәјирик. Мүгәддәс Китабда һәмчинин дејилир ки, өләнләр дириләҹәк вә әзизләринә говушаҹаг (Јәһја 5:28, 29).

Мүгәддәс Китабын ҝөј үзү илә бағлы әслиндә нә өјрәтдијини билмәк әксәр инсанлары валеһ етмишди. Мәсәлән, кечмишдә католик олан Ҹорҹ адлы бир нәфәр дејир: «Аллаһын Кәламындан инсанларын јер үзүндә әбәди јашајаҹағыны өјрәнәндә хејли раһатлыг тапдым. Бу, мәнә ҝөјә ҝетмәкдән * даһа ағлабатан ҝәлди».

«Ҝөјләр Јеһованындыр, јери исә бәшәр оғулларына вериб» (Зәбур 115:16).

^ абз. 13 Аллаһ руһани варлыгдыр (Јәһја 4:24). Буна ҝөрә дә Онун мәскәни ҝөрүнән аләм јох, руһани аләмдир.

^ абз. 19 «Јени јер» һәрфән јени планет демәк дејил, бу, мәҹази ифадәдир. Бу ифадә алтында јер үзүндә јашајан вә Аллаһын рәғбәтини газанан инсан ҹәмијјәти нәзәрдә тутулур (Зәбур 66:4).

^ абз. 20 Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, Аллаһын Падшаһлығында Иса Мәсиһлә бирликдә ҝөјдә һакимијјәт сүрмәк үчүн мәһдуд сајда инсан сечилиб. Онларын сајы 144 000 нәфәрдир (1 Бутрус 1:3, 4; Вәһј 14:1).