Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 1, 2016

Јеһованын Шаһидләри һагда нә билирсиниз?

Јеһованын Шаһидләри һагда нә билирсиниз?

Јәгин бизи инсанларла Мүгәддәс Китаб һаггында сөһбәт едән заман ҝөрмүсүнүз. Ола билсин, бизим барәмиздә гәзетләрдә охумусунуз, ја да башгаларындан ешитмисиниз. Бәс Јеһованын Шаһидләрини нә дәрәҹәдә јахшы таныјырсыныз?

БИЛИЈИНИЗИ ЈОХЛАЈЫН

Ҹавабларын дүз вә ја сәһв олдуғуну гејд един.

ДҮЗ СӘҺВ

 1. Јеһованын Шаһидләри мәсиһидирләр.

 2. Јеһованын Шаһидләри креасионистдирләр.

 3. Јеһованын Шаһидләри мүалиҹә гәбул етмирләр.

 4. Јеһованын Шаһидләри Төвраты да, Инҹили дә гәбул едирләр.

 5. Јеһованын Шаһидләри јалныз өз Мүгәддәс Китабларындан истифадә едирләр.

 6. Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабы өзләринә сәрф едән шәкилдә дәјишибләр.

 7. Јеһованын Шаһидләри иҹтимаи-фајдалы фәалијјәтдә иштирак етмирләр.

 8. Јеһованын Шаһидләри башга диндән оланлара јухарыдан ашағы бахырлар.

Нөвбәти сәһифәдә дүзҝүн ҹаваблары ҝөрә биләрсиниз.

 1.  1 ДҮЗДҮР. Биз Иса пејғәмбәрин тәлимләринә ујғун јашамаға вә онун јолу илә ҝетмәјә чалышырыг (1 Бутрус 2:21). Амма христиан аләминә аид дејилик. Мәсәлән, Мүгәддәс Китабда јазыланлары әсас тутараг Үч үгнум тәлимини гәбул етмирик, чүнки Аллаһ тәкдир (Марк 12:29). Мүгәддәс Јазыларда һеч бир әсасы олмадығы үчүн өлүмдән сонра инсанын руһунун бәдәндән ајрылараг јашамаға давам етмәсинә, јахуд Аллаһын инсанлара ҹәһәннәмдә әбәди әзаб вермәсинә инанмырыг. Дин хадимләрини башгаларындан үстүн едән титул вә адлардан истифадә етмирик (Ваиз 9:5; Һизгијал 18:4; Мәтта 23:8—10).

 2. 2 СӘҺВДИР. Јеһованын Шаһидләри инаныр ки, һәр шеји Аллаһ јарадыб. Бунунла белә, биз креасионист дејилик. Нәјә ҝөрә? Чүнки креасионизм тәрәфдарларынын бәзи инанҹ вә фикирләри Мүгәддәс Китаба зиддир. Мисал үчүн, бәзи креасионистләр иддиа едирләр ки, 6 јарадылыш ҝүнүнүн һәр бири 24 саат давам едиб. Анҹаг Мүгәддәс Китабда «ҝүн» дејилдикдә бөјүк вахт кәсији дә нәзәрдә тутула биләр (Јарадылыш 2:4; Зәбур 90:4). Бәзи креасионистләр өјрәдир ки, Јер күрәси ҹәми бир нечә мин илдир ки мөвҹуддур. Амма Мүгәддәс Китаба әсасән, бизим планет вә каинат 6 јарадылыш ҝүнүнүн башламасындан өнҹә артыг вар иди 1 (Јарадылыш 1:1).

 3. 3 СӘҺВДИР. Јеһованын Шаһидләри мүалиҹә гәбул едирләр. Гәдим заманларда олдуғу кими, мүасир дөврдә дә Аллаһын хидмәтчиләри арасында һәкимләр вар (Колослулара 4:14). Анҹаг бәзи мүалиҹә үсуллары Аллаһа мәгбул олмадығына ҝөрә онлардан имтина едирик. Мисал үчүн, биз ган көчүрмүрүк, чүнки Мүгәддәс Китаб ганы дахилә гәбул етмәји гадаған едир (Һәвариләрин ишләри 15:20, 28, 29).

  Бунунла белә, биз өзүмүз вә доғмаларымыз үчүн ән јахшы мүалиҹә үсулларыны тапмаға чалышырыг. Јеһованын Шаһидләринә көмәк етмәк мәгсәдилә иҹад едилән мүалиҹә үсуллары инди диҝәр инсанлара да тәтбиг едилир. Бир чох өлкәләрдә һәр бир кәс алтернатив үсул сечәрәк ганла кечән хәстәликләр, иммун реаксијалары вә һәким сәһви кими рискләрдән гача биләр.

 4. 4 ДҮЗДҮР. Јеһованын Шаһидләри үчүн Мүгәддәс Китабда јазылан һәр кәлмә «Аллаһдандыр вә... фајдалыдыр» (2 Тимутијә 3:16). Мүгәддәс Китаба Әһди-Әтиг вә Әһди-Ҹәдид дахилдир. Адәтән, биз Мүгәддәс Китабын бу һиссәләринә Төврат вә Инҹил дејирик. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабын бәзи һиссәләринин көһнә вә фајдасыз олдуғуну дүшүнмүрүк.

 5.  5 СӘҺВДИР. Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабы мүталиә едәркән башга тәрҹүмәләрдән дә истифадә едирләр. Лакин әҝәр һансыса дилдә Мүгәддәс Јазыларын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» варса, биз она үстүнлүк веририк, чүнки орада Аллаһын ады истифадә олунур; о, дәгиг вә ајдындыр. Ҝөтүрәк Аллаһын адынын истифадә едилмәсини. Мүгәддәс Китабын бир тәрҹүмәсиндә онун әрсәјә ҝәлмәсинә аз-чох төһфә верән 79-дан чох адамын ады садаландығы һалда, китабын Мүәллифинин ады — Јеһова ады бирҹә дәфә дә олсун чәкилмир! Белә тәрҹүмәләрдән фәргли олараг, «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» орижинал мәтндә мин дәфәләрлә раст ҝәлинән бу мүгәддәс ады мәтнә гајтарыб. 2

 6. 6 СӘҺВДИР. Һансыса тәлимимизин Аллаһын Кәламына там ујғун ҝәлмәдијини ҝөрәндә һәмин тәлимә дүзәлиш вермишик. 1950-ҹи илдә Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» чыхмамышдан чох-чох әввәл биз һәмин вахтлар әлимиздә олан тәрҹүмәләрдән истифадә едирдик вә етигадларымызы орада дејиләнләрә ҝөрә формалашдырырдыг.

 7. 7 СӘҺВДИР. Тәшкилатымыз ҹәмијјәтә чохлу төһфә вериб. Биз инсанларын әксәријјәтинә наркотик вә сәрхошлуг кими зәрәрли вәрдишләрдән хилас олмаға көмәк етмишик. Дүнјанын дөрд бир ҝушәсиндә билик курсларымыз сајәсиндә минләрлә инсан охујуб-јазмағы өјрәнир. Тәбии фәлакәтләр заманы нә иман баҹы-гардашларымыздан, нә дә башга адамлардан көмәјимизи әсирҝәмирик. Үстәлик, чалышырыг ки, зәрәрчәкәнләрә еһтијаҹ дујдуглары мәнәви дәстәји вериб Аллаһын Кәламындакы сөзләрлә овудураг. 3

 8. 8 СӘҺВДИР. Дини мәнсубијјәтиндән асылы олмајараг, Аллаһын Кәламында мәсләһәт ҝөрүлдүјү кими, «һәр ҹүр инсана» һөрмәт етмәјә чалышырыг (1 Бутрус 2:17). Мәсәлән, бәзи өлкәләрдә сајымыз јүз минләрлә олса да, башга дини групларын фәалијјәтинә мәһдудијјәт вә ја гадаға гојулмасы үчүн сијасәтчиләрә вә ганунвериҹиләрә тәзјиг ҝөстәрмирик. Еләҹә дә, өз дини вә әхлаги бахышларымызын ҹәмијјәтдә тәтбиг олунмасы мәгсәдилә һансыса ганунларын гәбул едилмәси үзрә тәблиғатлар апармырыг. Әксинә, өзүмүзә гаршы ҝөзләдијимиз һөрмәти башгаларына ҝөстәририк (Мәтта 7:12).

Мәгаләдәки бәзи мәлуматлар рәсми сајтымыздан (jw.org) ҝөтүрүлүб. Әлавә мәлумат үчүн ҺАГГЫМЫЗДА > ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР бөлмәсинә дахил олун.

^ 1. Бәзи етибарлы елми тәдгигатлара әсасән, Јер күрәсинин милјардларла ил јашы ола биләр. Биз, алимләрин ҝәлдији бу нәтиҹәни тәкзиб етмирик.

^ 2. «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ни фәргләндирән даһа бир ҹәһәт одур ки, о, пулсуз пајланыр. Бунун сајәсиндә милјонларла инсан ону өз ана дилиндә охуја билир. Һал-һазырда «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» 130 дилдә нәшр олунуб. Сиз Мүгәддәс Китабы һәтта www.jw.org/az-latn сајтындан да охуја биләрсиниз.

^ 3. Јеһованын Шаһидләри ианәләрдән һәмчинин тәбии фәлакәт гурбанларына көмәк үчүн истифадә едирләр (Һәвариләрин ишләри 11:27—30). Бу иш мааш алмајан көнүллүләр тәрәфиндән һәјата кечирилдији үчүн буна ајрылан ианәләр тәшкилатын ишләринә јох, бирбаша зәрәрчәкәнләрә сәрф олунур.