Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 1, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Бахышдан чох шеј асылыдыр

Бахышдан чох шеј асылыдыр

Сизин хошбәхтлијинизә һансы амилләр тәсир едир?

 • шәраитиниз

 • ҝенләриниз

 • бахышыныз

КИМСӘ «хошбәхтлијим шәраитимдән асылыдыр» дејиб белә мүлаһизә јүрүдә биләр: мән хошбәхт олардым, әҝәр...

 • пулум чох олсајды.

 • уғурлу никаһым олсајды.

 • даһа сағлам олсајдым.

Әслиндә исә, хошбәхтлијиниз шәраитиниздән вә ҝенләриниздән јох, әсасән, вәзијјәтә бахышыныздан асылыдыр. Јахшы ки, бу, беләдир. Чүнки шәраитиниз вә ја ҝенләриниз сиздән асылы олмаја биләр, анҹаг вәзијјәтә бахышыныз өз әлиниздәдир.

«ҸАНА МӘЛҺӘМДИР»

Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Шад үрәк ҹана мәлһәмдир, сыныг гәлб ҹаны үзәр» (Мәсәлләр 17:22). Башга сөзлә, бахышдан чох шеј асылыдыр! Бахышыныз мәгсәдинизә чатыб-чатмамағыныза, бәдбәхтлик үз верәндә јахшы вә ја пис ҹәһәтинизин үзә чыхмасына тәсир едә биләр.

Бәзиләри бу фикирлә там разы дејил. Онлар фикирләрини белә әсасландырырлар:

 • «Проблемим ола-ола өзүмү јаландан нијә никбин ҝөстәрим?»

 • «Никбин дүшүнмәјим ҝуја нәјисә дәјишәҹәк?»

 • «Хәјалпәрәст олмагданса, реалист олсам јахшыдыр».

Илк бахышдан бу фикирләр ағлабатан ҝөрүнә биләр. Амма никбин бахмағы өјрәнмәјин мүсбәт ҹәһәтләри чохдур. Нүмунә үчүн нөвбәти вәзијјәтләрә бахаг.

 Ариф вә Бәхтијар ишдә мүхтәлиф лајиһәләрин үзәриндә ишләјирләр. Мүдирләри онларын ишини јохлајандан сонра һәр икисинин бурахдығы ҹидди сәһвләри ҝөстәрир.

 • Ариф: «Бу лајиһәјә ҹанымы гојмушдум! Амма нә хејри? Онсуз да истәдијим кими олмады. Мән бу ишә јарамырам. Нә гәдәр чалышырам чалышым, һәмишә бир әмма чыхыр. Өзүмү нијә бу гәдәр өлдүрүрәм?»

 • Бәхтијар: «Мүдирим ҝөрдүјүм ишдә хошуна ҝәлән мәгамлары вурғулады. Лакин бир нечә ҹидди сәһвим дә вар иди. Бу, мәним үчүн дәрс олду. Нөвбәти дәфә бунлары нәзәрә алыб ишими даһа јахшы ҝөрәҹәјәм».

НЕҸӘ ДҮШҮНҮРСҮНҮЗ?

 • Алты ај сонра Ариф даһа јахшы ишчи олаҹаг, јохса Бәхтијар?

 • Сиз онларын мүдири олсајдыныз, кими ишдә сахлајардыныз?

 • Бәс сиздә нәсә алынмајанда вәзијјәтә Ариф кими бахырсыныз, јохса Бәхтијар кими?

Ајсу вә Биллурә вахташыры тәнһалыға гапылырлар. Һәрәси бу вәзијјәтин өһдәсиндән фәргли јолларла ҝәлир.

 • Ајсу бүтүн фикрини өзүнә ҹәмләјир. Башгалары она јахшылыг еләмәјинҹә бармағыны белә тәрпәтмир. О, белә дүшүнүр: «Мәнә һеч бир хејри дәјмәјән инсанлара вахтымы нијә сәрф етмәлијәм?!»

 • Биллурә һеј чалышыр ки, башгаларына јахшылыг еләсин. Әвәзиндә исә һеч нә уммур. О, Аллаһын Кәламында јазылан ваҹиб әмрә риајәт едир: башгаларынын онунла неҹә рәфтар етмәсини истәјирсә, онларла елә рәфтар едир (Лука 6:31). Биллурә үчүн саваб иш ҝөрмәјин өзү мүкафатдыр.

НЕҸӘ ДҮШҮНҮРСҮНҮЗ?

 • Сиз Ајсујла дост олмаг истәјәрдиниз, јохса Биллурәјлә?

 • Бу ики гадындан һансынын башгалары илә јахшы мүнасибәти вар?

 • Өзүнүзү тәнһа һисс едәндә Ајсу кими давранырсыныз, јохса Биллурә кими?

Јәгин сизин Бәхтијар вә ја Биллурә кими танышларыныз вар. Бәлкә дә онларын симасында өзүнүзү ҝөрүрсүнүз. Онда өз тәҹрүбәниздән дејә биләрсиниз ки, вәзијјәтә бахышдан чох шеј асылыдыр. Бәс әҝәр сиз Арифә вә ја Ајсуја бәнзәјирсинизсә, онда неҹә? Аллаһын Кәламы һәјатын чәтинликләринә никбин бахмаға көмәк едир. Ҝәлин ҝөрәк һансы үч аддымла буна наил олмаг олар.

 1 БӘДБИНЛИЈӘ ГАПЫЛМАЈЫН

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДА ДЕЈИЛИР: «Дар ҝүндә руһдан дүшсән, ҝүҹүн түкәнәр» (Мәсәлләр 24:10).

АЈӘНИН МӘҒЗИ. Бәдбинлик инсаны ҝүҹдән салыр. Нәтиҹәдә о, нә проблемә дөзә, нә дә ону һәлл едә билир.

НҮМУНӘ. Ҹулизанын ушаглығы һеч дә ҝөзәл кечмәјиб. Чох касыб аиләдә бөјүјүб, атасы әјјаш олуб. Онлар тез-тез бир евдән башга евә көчүрдүләр. Әввәлләр Ҹулиза талејиндән наразы иди. Амма сонра һәр шејә башга ҹүр бахмаға башлады. Она дәјишмәјә нә көмәк етди? О бөлүшүр: «Һәлә валидејнләрим проблемләрини һәлл етмәмишдән габаг мән Мүгәддәс Китабын көмәјилә һәјата бахышымы дәјишдим. Индинин өзүндә дә Аллаһын Кәламы мәни бәдбинлијә гәрг олмагдан сахлајыр. Инсанлар хошума ҝәлмәјән һәрәкәти едәндә бунун сәбәбини баша дүшмәјә чалышырам».

Ҹулиза Аллаһын Кәламындакы принсипләрин ҝөзәллијини өз тәҹрүбәсиндән ҝөрдү. Орадакы мәсләһәтләр хошаҝәлмәз вәзијјәтләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едир. Мәсәлән, Ефеслиләрә 4:23 ајәсиндә дејилир: «Даима дүшүнҹә тәрзинизи јениләшдирмәлисиниз».

Бу сөзләр ҝөстәрир ки, мәсәләјә башга тәрәфдән бахмаг мүмкүндүр. Сиз дүшүнҹә тәрзинизи јениләшдирә биләрсиниз. Амма бу, даими просесдир. Елә буна ҝөрә дә ајәдә дејилир ки, «даима дүшүнҹә тәрзинизи јениләшдирмәлисиниз».

2 НИКБИНЛИЈӘ КӨКЛӘНИН

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДА ДЕЈИЛИР: «Мәзлумун һәр ҝүнү гарадыр, амма көнлү шад олан үчүн һәмишә бајрамдыр» (Мәсәлләр 15:15).

АЈӘНИН МӘҒЗИ. Һәр шејә мәнфи тәрәфдән бахсаныз, өзүнүзү «мәзлум» кими һисс едәҹәксиниз вә һәр ҝүнүнүз сизин үчүн гара олаҹаг. Јох әҝәр һәр шејә мүсбәт тәрәфдән бахсаныз, ҝүнүнүз ағ, көнлүнүз шад олаҹаг. Сечим сизиндир.

НҮМУНӘ. Јанконун бејниндә шиш вар иди. Шиши ҝөтүрмәк үчүн бир нечә дәфә әмәлијјат олунандан сонра онун нитгиндә вә һәрәкәтләриндә гүсурлар јаранды. Белә вәзијјәтдә мәгсәдләринә чата билмәјәҹәјини дүшүндүкҹә чох үзүлүрдү. Бу һиссләр онда илләрлә давам етди. Амма сонра о, бахышыны дәјишди. Јанко бөлүшүр: «Фикрими едә билмәјәҹәјим шејләрә јох, руһландырыҹы шејләрә ҹәмләмәји өјрәндим».

Бу саһәдә Јанкоја Мүгәддәс Китабы охумаг көмәк етди. О дејир: «Бу, мәнә никбин галмаға көмәк едир. Бөјүк мәгсәдләримдән тамамилә имтина етмәмишәм, амма һәлә ки, чата биләҹәјим кичик мәгсәдләрә ҹан атырам. Бәзән ағлыма бәдбин фикирләр ҝәлир. Лакин хошбәхт олмаға чохлу сәбәбләрим олдуғу үчүн онларын үзәриндә дүшүнүб һәмин фикирләри гова билирәм».

Јанко кими, сиз дә бәдбин фикирләрлә мүбаризә апарыб онлары никбин фикирләрлә әвәз едә биләрсиниз. Проблемләриниз варса, мәсәлән, Јанко кими хәстәлијинизлә чарпышырсынызса, өзүнүздән сорушун: «Вәзијјәтим доғрудан да чыхылмаздыр? Бу даландыр, јохса садәҹә бағлы бир јол?» Әһвалынызы галдыран шејләр һагда дүшүнәрәк бәдбин фикирләрдән азад олун.

 3 САВАБ ИШЛӘР ҜӨРҮН

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДА ДЕЈИЛИР: «Вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир» (Һәвариләрин ишләри 20:35).

АЈӘНИН МӘҒЗИ. Инсан башгаларына тәмәннасыз әл тутанда өзүнү хошбәхт һисс едир. Чүнки Аллаһ бизи јалныз өз тәләбатларымызы тәмин етмәк үчүн јаратмајыб (Филиппилиләрә 2:3, 4; 1 Јәһја 4:11). Саваб иш ҝөрмәјин ҝәтирдији севинҹ проблемләримизи ашмаға көмәк едир.

НҮМУНӘ. Һошуа адлы бир нәфәр спина бифида (онурға сүтунунда јыртыг) адлы хәстәликдән әзијјәт чәкир. Бу хәстәлик уҹбатындан о, чох вахт ағрыдан гыврылыр. Амма Һошуа башгаларына көмәк етмәклә һәјатдан зөвг алыр. О бөлүшүр: «“Буну едә билмәрәм” дејиб отурмурам, әксинә, саваб иш ҝөрмәк үчүн фүрсәт ахтарырам. Башгаларына көмәк етмәк һәјатыма севинҹ гатыр».

СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Фәдакарлыг ҝөстәрмәк үчүн фүрсәт ахтарын. Мәсәлән, бәлкә нахошлајан гоншунуз үчүн јемәк биширәсиниз? Ев ишләриндә көмәјә еһтијаҹ дујан јашлы инсанлар таныјырсыныз? Онлара јардым әлинизи узадын.

Баға гуллуг лазым олдуғу кими, бахышларыныза да гулуг етмәк лазымдыр. Бәдбин, мәнфи фикирләри алаг отларытәк бејниниздән чыхардыб јеринә никбин тохумлар әкин. Сиздә мүсбәт әһвал-руһијјә јетишдирәҹәк ишләрлә һәјатынызы ҝүбрәләјин. Онда бичәҹәјиниз һиссләр һәјатынызы даһа мәналы едәҹәк. Бу, бир даһа тәсдиг едәҹәк ки, бахышдан чох шеј асылыдыр!

Инсанлар сағламлыглары наминә бәзи гида мәһсулларындан имтина едирләр. Сиз дә бәдбин фикирләрдән бу ҹүр имтина едә биләрсиниз