Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Ҹилддән ҹилдә ҝирән мүрәккәб илбизи

Ҹилддән ҹилдә ҝирән мүрәккәб илбизи

МҮРӘККӘБ ИЛБИЗИ (каракатиса) рәнҝини дәјишиб сезилә билмәјәҹәк дәрәҹәдә өзүнү камуфлјаж едә билир. Бир мәлумата әсасән, мүрәккәб илбизи «мүхтәлиф бәдән формалары ала билир вә буну бир ҝөз гырпымында едир». О, буну нәјин сајәсиндә баҹарыр?

Мәлумат. Мүрәккәб илбизи дәрисинин алтында јерләшән хроматофор һүҹејрәси сајәсиндә рәнҝини дәјишә билир. Хроматофорларда рәнҝли пигментләрлә долу кисәҹикләр јерләшир вә онлар кичик әзәләләрлә әһатә олунуб. Мүрәккәб илбизи маскаланмаг истәјәндә бејниндән кисәҹикләрин әтрафындакы әзәләләрә сигнал өтүрүлүр. Сонра исә кисәҹикләр вә ичиндәки пигмент ҝенишләнир. Беләҹә, мүрәккәб илбизи бир анын ичиндә рәнҝини вә формасыны дәјишир. О, бу баҹарығындан тәкҹә өзүнү ҝизләтмәк мәгсәдилә јох, һәмчинин потенсиал тәрәфдашында тәәссүрат ојатмаг вә еһтимал ки, үнсијјәт гурмаг үчүн истифадә едир.

Инҝилтәрәнин Бристол Университетинин мүһәндисләри сүни мүрәккәб илбизи дәрисини һазырлајыблар. Онлар мүрәккәб илбизинин әзәләси кими фәалијјәт ҝөстәрән кичик гурғуларын арасына гара резин дискләр јерләшдирибләр. Тәдгигатчылар сүни дәријә ҹәрәјан өтүрәндә гурғулар гара дискләри һамарлашдырыб ҝенишләндирди. Нәтиҹәдә, сүни дәри түндләшәрәк рәнҝини дәјишди.

Мүһәндис Ҹонатан Роситерин сөзләринә ҝөрә, мүрәккәб илбизинин әзәләләринин — «тәбиәт мөҹүзәси олан јумшаг гурғунун» үзәриндә апарылан тәдгигатлар сајәсиндә бир ан ичиндә рәнҝини дәјишән палтар һазырламаг мүмкүндүр. Роситер билдирир ки, мүрәккәб илбизинин дәрисинә бәнзәр палтары һәм маскаланмаг үчүн, һәм дә садәҹә дәб үчүн ҝејинмәк олар.

Неҹә фикирләширсиниз? Мүрәккәб илбизинин рәнҝини дәјишиб ҹилддән ҹилдә ҝирмәси тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәси?