Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ОЈАНЫН! № 4, 2017 | Ишиниз башыныздан ашыр?

Ҝүнүмүздә инсанлар о гәдәр мәшғулдур ки, гоһум-әгрәбајла вә аилә үзвләри илә марагланмаға вахтлары галмыр.

Вахт мәсәләсиндә неҹә таразлы ола биләрик?

Бир һикмәтли инсан белә демишди: «Бир овуҹ истираһәт ики овуҹ зәһмәтдән вә күләк далынҹа гачмагдан јахшыдыр» (Ваиз 4:6).

«Ојанын!» журналынын бу сајында вахтдан дүзҝүн истифадә етмәклә бағлы фајдалы мәсләһәтләр верилир.

 

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Ишиниз башыныздан ашыр?

Чохлары евдәки вә ишдәки мәсулијјәтләрини чатдыра билмирләр. Проблемин көкү нәдир? Ону неҹә һәлл етмәк олар?

Гүтб сусүпүрәни

Узун мүддәт алимләр гүтб сусүпүрәнинин Арктикадан Антарктидаја вә ҝеријә учараг 35 200 километр јол гәт етдијини дүшүнүрдүләр. Әслиндә исә, бу гушлар чох узун мәсафә гәт едирләр.

«Тәмиз ад бөјүк сәрвәтдән үстүндүр»

Тәмиз ады вә инсанларын һөрмәтини неҹә газанмаг олар?

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Ушаглар бөјүјүб «јуваны» тәрк едәндә

Чох вахт ушаглар бөјүјүб «јуваны» тәрк едәндә әрлә арвада чох чәтин олур. Јалныз икисинин галдығы бу «јувада» таразлығы горумаг үчүн әрлә арвад нә едә биләр?

INTERVIEW

Бејин тәдгигатчысы иманы һагда данышыр

Раҹеш Каларија өз иши вә әгидәси барәдә «Ојанын!» журналынын мүхбиринә мүсаһибә верир. Неҹә олду ки, елмлә марагланмаға башладыныз? Неҹә олду ки, һәјатын мәншәјинә бахышыныз дәјишди?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Тамаһ вә нәфс

Аиләнин дағылмасы, хәстәликләр, виҹдан әзабы. Нәфсинә тәслим олан инсан ахырда бу аҹылары јашајыр. Бәс нә едәк ки, нәфсин вә тамаһын гурбаны олмајаг?

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Поллиа бөјүрткәни. Дүнјанын ән парлаг мејвәси

Поллиа адлы ҝөј рәнҝли балаҹа бөјүрткән ән долғун рәнҝли биткидир. Бу биткидә рәнҝ пигментләри јохдур. Бәс нәјин сајәсиндә онун рәнҝи бу гәдәр парлагдыр?

Әлавә олараг сајтда

Мүгәддәс Китаб мәнә аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едә биләрми?

Мүгәддәс Китабын һикмәтли мәсләһәтләри артыг милјонларла инсанлара аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едиб.