МӘНАСЫ

Зәһмәткеш инсанлар ишдән гачмырлар, әксинә, ҝөрдүкләри иш үрәкачан олмаса белә, еһтијаҹларыны өдәмәк вә башгаларына көмәк етмәк үчүн сәјлә чалышмагдан зөвг алырлар.

ЗӘРУРӘТИ

Истәсәк дә, истәмәсәк дә, һәјат мәсулијјәтләрлә долудур. Зәһмәтин севилмәдији бир дүнјада зәһмәткеш олмаг инсана үстүнлүк газандырыр (Ваиз 3:13).

«Анладым ки, чох ишләјәндә инсан ифтихар вә дахили мәмнунлуг һисси әлдә едир. Бу дахили мәмнунлуг инсана ишини севмәји өјрәдир. Ҝүҹлү иш етикасына саһиб олмаг, һәмчинин инсана јахшы ад газандырыр» (Рејон).

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Һәр зәһмәтдә фајда вар» (Мәсәлләр 14:23).

ТӘТБИГИ

Ишә мүсбәт јанашмаг үчүн ашағыдакы аддымлары ҝөздән кечирин.

Ҝөрдүјүнүз ишин устасы олун. Ев ишләрини ҝөрәндә, ев тапшырыгларыны едәндә вә ја ишдәки өһдәликләри јеринә јетирәндә бүтүн диггәтинизи етдијиниз ишә ҹәмләјин. Верилән тапшырығын өһдәсиндән ҝәлә билмисинизсә, онда буну даһа сүрәтли вә даһа јахшы етмәјин јолларыны ахтарын. Нә гәдәр баҹарыглы олсаныз, бир о гәдәр дә ишиниздән зөвг алаҹагсыныз.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Ишиндә уста адамы ҝөрмүсән? О, ади адамларын јох, падшаһларын һүзурунда дурар» (Мәсәлләр 22:29).

Даһа ҝениш чәрчивәдән бахын. Демәк олар ки, һәр мәсәләдә мәсулијјәтләринизи јахшы јеринә јетирсәниз, башгаларына хејир верәҹәксиниз. Мисал үчүн, өһдәнизә дүшән ев ишләрини ҹанла-башла ҝөрсәниз, аилә үзвләринизин јүкүнү јүнҝүлләшдирәҹәксиниз.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир» (Һәвариләрин ишләри 20:35).

Ҝөзләниләндән артығыны един. Јалныз тапшырылан иши ҝөрмәкдәнсә, тәләб олунандан даһа чохуну етмәјә чалышын. Бу заман ихтијарыныз өз әлиниздә олур, јәни сизи мәҹбур едибләр дејә јох, өзүнүз истәдијиниз үчүн даһа чох иш ҝөрүрсүнүз (Мәтта 5:41).

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Едәҹәјин јахшылығы мәҹбури јох, өз хошунла [ет]» (Филимона 14).

Таразлығы горујун. Зәһмәткеш инсанлар нә тәнбәл олур, нә дә иш дүшкүнү. Һәм зәһмәт чәкмәјин, һәм дә истираһәт етмәјин онлара севинҹ бәхш етмәси үчүн таразлығы горумаға чалышырлар.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Бир овуҹ истираһәт ики овуҹ зәһмәтдән вә күләк далынҹа гачмагдан јахшыдыр» (Ваиз 4:6).