Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сүкан гајығы јөнләндирдији вә бир сәмтдә сахладығы кими тәрбијә дә ушаға јол ҝөстәрир.

 ВАЛИДЕЈНЛӘР ҮЧҮН

6. Тәрбијә

6. Тәрбијә

МӘНАСЫ

Тәрбијә сөзүнүн мәнасы өјүд-нәсиһәт вермәк вә ја јол ҝөстәрмәкдир. Бәзән буна ушағын сәһвләринә дүзәлиш етмәк дә дахилдир. Чох вахт исә тәрбијә дедикдә ушаға бәри башдан дүзҝүн сечимләр етмәјә көмәк едән мәнәви тәрбијә нәзәрдә тутулур.

ЗӘРУРӘТИ

Сон онилликләр әрзиндә бәзи аиләләрдә тәрбијә анлајышы, демәк олар ки, јох дәрәҹәсиндәдир. Чүнки валидејнләр ушаға дүзәлиш етмәклә онун өзүнәинам һиссини азалда биләҹәкләриндән горхурлар. Амма мүдрик валидејнләр ушагларына мүнасиб гајдалар гојур вә бу гајдалара риајәт етмәји өјрәдир.

«Ушаглара мүәјјән мәһдудијјәтләр гојулмалыдыр ки, бөјүјәндә јеткин инсан олсунлар. Тәрбијә алмајан ушаг сүкансыз ҝәми кими сонда сәмтини итирәҹәк, һәтта суја батаҹаг» (Памела).

ТӘТБИГИ

Гәтијјәтли олун. Ушағыныз гојдуғунуз гајда-гануна әмәл етмирсә, онда ҹәзаландырын, јох әҝәр әмәл едирсә, дәрһал тәрифләјин.

«Итаәтсизлијин баш алыб ҝетдији бу дүнјада итаәткар олдугларына ҝөрә ушагларымы тез-тез тәрифләјирәм. Тәриф сајәсиндә ушаглар лазыми вахтда верилән дүзәлиши даһа асанлыгла гәбул едир» (Кристин).

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Инсан нә әкәрсә, ону да бичәҹәк» (Галатијалылара 6:7).

Објектив олун. Ушаға ҹәза верәркән онун јашыны, баҹарығыны вә етдији сәһвин нә дәрәҹәдә ҹидди олдуғуну нәзәрә алын. Ҹәза ушағын јанлыш һәрәкәтинә ујғун оланда, адәтән, даһа сәмәрәли олур. Мәсәлән, о, телефондан дүзҝүн истифадә етмирсә, бир мүддәтлик әлиндән ала, јахуд истифадәсини мәһдудлашдыра биләрсиниз. Бунунла белә, чалышын, хырда мәсәләләри шиширтмәјәсиниз.

«Чалышырам ајырд едим, ҝөрәсән, ушағым гәсдән итаәтсизлик едиб, јохса бу сәһвә билмәдән јол вериб. Бири вар көк салмыш мәнфи хүсусијјәт, бир дә вар сәһв һәрәкәт. Әҝәр бу онун хүсусијјәтидирсә, буну дүзәлтмәк лазымдыр. Јох әҝәр садәҹә сәһвдирсә, онда ону баша салмаг лазымдыр» (Уендел).

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Ушагларынызы гәзәбләндирмәјин, јохса онлар руһдан дүшәрләр» (Колослулара 3:21).

Мәһәббәтли олун. Ушаглар биләндә ки, валидејнләр тәрбијәни севҝидән ирәли ҝәләрәк едирләр, онда гојулан низам-интизама итаәт етмәк онлара даһа асан олур.

«Оғлумуз сәһв едәндә, ону әмин едирдик ки, әввәлләр вердији бүтүн доғру гәрарлара ҝөрә онунла фәхр етмишик. Она баша салырдыг ки, сәһвини дүзәлтсә, адына зәрәр ҝәлмәјәҹәк. Һәмчинин бу саһәдә она көмәк етмәјә һазыр олдуғумузу һисс етдирирдик» (Даниел).

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Мәһәббәт сәбирли вә хејирхаһдыр» (1 Коринфлиләрә 13:4).