Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ҝүҹлү шәхсијјәтлә ҝүҹлү фыртынаја таб ҝәтирә биләрсиниз.

 ҜӘНҸЛӘР ҮЧҮН

9. Шәхсијјәт

9. Шәхсијјәт

МӘНАСЫ

Шәхсијјәтиниз јалныз адыныз вә ҝөркәминиз дејил, һәмчинин дәјәрләринизин, етигадынызын вә характеристиканызын мәҹмусудур. Әслиндә, шәхсијјәтиниз истәр дахилдән, истәрсә дә хариҹдән сизи «сиз» едән һәр шејдир.

ЗӘРУРӘТИ

Әҝәр ҝүҹлү шәхсијјәтә маликсинизсә, јашыдларынызын сизи идарә етмәсинә јол вермәјәҹәк, әксинә, инандығыныз шејләри мүдафиә едәҹәксиниз.

«Инсанларын әксәријјәти мағаза витрининдәки манекенләр кимидир. Ҝејинәҹәкләри палтары өзләри јох, башгалары сечир» (Адриан).

«Чәтин мәгамларда белә, доғрунун тәрәфиндә дурмағы өјрәнмишәм. Әсл достларымы онларын давранышы вә онларын чеврәсиндә өз давранышым сајәсиндә ајырд едә билирәм» (Кортни).

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Бу зәманәјә ујғунлашмајын. Әксинә, дүшүнҹәнизи јениләшдирәрәк бүсбүтүн дәјишин» (Ромалылара 12:2).

ТӘТБИГИ

Ҝүҹлү ҹәһәтләринизи, зәиф ҹәһәтләринизи вә етигадынызы тәһлил етмәклә ким олдуғунуз вә ким олмаг истәдијиниз барәдә дүшүнүн. Буна ашағыдакы суаллары ҹавабландырмагла башламаг олар.

Ҝүҹлү ҹәһәтләриниз: Һансы истедад вә баҹарыгларым вар? Ҝүҹлү јөнләрим һансылардыр? (Мәсәлән: Пунктуалам? Өзүмә һаким ола билирәм? Чалышганам? Сәхавәтлијәм?) Нә кими јахшы ишләр едирәм?

МӘСЛӘҺӘТ: Өзүнүздәки мүсбәт јөнләри мүәјјән етмәк сизә чәтиндирсә, валидејниниздән вә ја етибарлы достунуздан хаһиш един ки, сиздә ҝөрдүјү ҝүҹлү ҹәһәтләри вә нәјә ҝөрә белә дүшүндүјүнү десин.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Гој һәр кәс өз әмәлләрини јохласын, онда өзүнү башгасы илә мүгајисә етмәдән өз әмәлләринә ҝөрә севинә биләҹәк» (Галатијалылара 6:4).

Зәиф ҹәһәтләриниз: Шәхсијјәтимин һансы јөнләри үзәриндә даһа чох ишләмәлијәм? Хүсусилә нә вахт јанлыш шејләрә мејилли олурам? Даһа чох һансы саһәләрдә өзүмә һаким олмалыјам?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Әҝәр: “Биздә ҝүнаһ јохдур”, — дејириксә, онда өзүмүзү алдадырыг» (1 Јәһја 1:8).

Етигадыныз: Һансы мәнәви нормативләрә риајәт едирәм вә нәјә ҝөрә? Аллаһа инанырам? Мәни Онун варлығына әмин едән нәдир? Һансы һәрәкәтләри әдаләтсиз һесаб едирәм вә нәјә ҝөрә? Ҝәләҹәклә бағлы нәјә инанырам?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Дүшүнҹә сәни горујар, бәсирәт сәни һифз едәр» (Мәсәлләр 2:11).