Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сәдагәт фыртыналы ҝүнләрдә никаһынызы горујан бир лөвбәр кимидир.

 ӘР-АРВАДЛАР ҮЧҮН

1. Сәдагәт

1. Сәдагәт

МӘНАСЫ

Никаһа сәдагәтли олан әр-арвадлар она өмүрлүк иттифаг кими бахыр, беләҹә, онлар арасында етибар јараныр. Һәр ики тәрәф әмин олур ки, гаршы тәрәф ән чәтин анларда белә бу иттифагы горујаҹаг.

Бәзи ҹүтлүкләр аилә үзвләринин вә әтрафдакы инсанларын тәзјиги илә бирликдә галмаға мәҹбур олур. Амма јахшы оларды ки, бу бирлик гаршылыглы севҝијә вә һөрмәтә әсаслансын.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Әр... арвадыны атмасын» (1 Коринфлиләрә 7:11).

«Әҝәр никаһыныза сәдагәтлисинизсә, һагсызлыға гатлашаҹаг вә инҹимәјәҹәксиниз. Тез бағышлајаҹаг вә тез үзр истәјәҹәксиниз. Проблемләри ајрылмаға бир сәбәб кими јох, садәҹә бир әнҝәл кими ҝөрәҹәксиниз» (Мајк).

ЗӘРУРӘТИ

Никаһа сәдагәтли олмајан әр-арвадлар проблемләрлә үзләшәндә чох вахт «бир-биримиз үчүн јарадылмамышыг» гәнаәтинә ҝәлирләр вә ајрылмаг үчүн јоллар ахтарырлар.

«Әксәр инсанларын никаһа дахил оларкән “еһтијат планы” олур. Дүшүнүрләр, ишдир никаһлары уғурсуз олса, бошанаҹаглар. Белә дүшүнҹә илә никаһа дахил олан инсанлар артыг башланғыҹдан сәдагәтсизлијә јол верирләр» (Ҹен).

ТӘТБИГИ

ӨЗҮНҮЗҮ ЈОХЛАЈЫН

Мүбаһисәнин ортасында...

  • һәјат јолдашынызла евләндијиниз үчүн пешманчылыг дујурсунузму?

  • башгасы илә бирликдә олмағы ағлыныздан кечирирсинизми?

  • «сәндән ајрылырам» вә ја «мәнә дәјәр верән бирини тапаҹағам» кими сөзләр дејирсинизми?

Әҝәр бу суаллардан ән азы биринә «һә» ҹавабыны верирсинизсә, онда сәдагәтинизи мөһкәмләндирмәјин там вахтыдыр.

ҺӘЈАТ ЈОЛДАШЫНЫЗЛА МҮЗАКИРӘ ЕДИН

  • Никаһымыза сәдагәтимиз зәифләјибми? Зәифләјибсә, буна сәбәб нәдир?

  • Сәдагәтимизи мөһкәмләндирмәк үчүн һансы аддымлары ата биләрик?

МӘСЛӘҺӘТЛӘР

  • Һәјат јолдашыныза севҝи ачыгҹалары јазын.

  • Иш јериндәки масанызын үзәринә һәјат јолдашынызын шәклини гојун.

  •  Ишдә вә ја башга јердә олдуғунуз ҝүн һәјат јолдашынызла әлагә сахлајын.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Аллаһын бир бојундуругда бирләшдирдијини гој һеч кәс ајырмасын» (Мәтта 19:6).