Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Бағышламаг мүнагишәнин аловларыны сөндүрә биләр.

 ӘР-АРВАДЛАР ҮЧҮН

4. Бағышламаг

4. Бағышламаг

МӘНАСЫ

Бағышламаг сәһвин үстүндән кечмәк вә һәмин сәһвин јарада биләҹәји истәнилән инҹиклик һиссини чыхарыб атмагдыр. Бу, сәһви кичилтмәк вә ја һеч олмамыш кими һесаб етмәк дејил.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Бир-биринизә гаршы һәмишә сәбирли олун, биринизин диҝәриндән шикајәти олса да, бир-биринизи үрәкдән бағышлајын» (Колослулара 3:13).

«Бирини севәндә диггәтини онун гејри-камиллијинә ҹәмләмирсән, әксинә, онун өз үзәриндә нә гәдәр чох чалышдығыны ҝөрүрсән» (Ерон).

ЗӘРУРӘТИ

Кин сахласаныз, өзүнүзә физики вә мәнәви ҹәһәтдән зијан вураҹаг, үстәлик, никаһынызы тәһлүкәјә атаҹагсыныз.

«Бир дәфә әрим гәлбими бәрк јараладығы үчүн мәндән үзр истәди. Ону бағышламаг мәнә чох чәтин иди. Сонда ону бағышладым, амма буну даһа тез етмәдијим үчүн пешманам. Бу, мүнасибәтимиздә јерсиз ҝәрҝинлијә ҝәтириб чыхармышды» (Ҹулја).

ТӘТБИГИ

ӨЗҮНҮЗҮ ЈОХЛАЈЫН

Һәјат јолдашынызын сөз вә ја һәрәкәтиндән инҹијәндә өзүнүздән сорушун:

  • Һәддән артыг һәссасам?

  • Бу о дәрәҹәдә ҹидди мәсәләдир ки, мәндән үзр истәмәсини ҝөзләјирәм, јохса үстүндән кечә биләрәм?

ҺӘЈАТ ЈОЛДАШЫНЫЗЛА МҮЗАКИРӘ ЕДИН

  • Адәтән, бир-биримизи нә гәдәр вахтдан сонра бағышлајырыг?

  • Даһа тез бағышламаг үчүн нә едә биләрик?

МӘСЛӘҺӘТЛӘР

  • Инҹијәндә һәјат јолдашыныза гаршы бәдҝүман олмајын.

  • Она бәраәт газандырмаға чалышын. Јадда сахлајын ки, «һәр биримиз дәфәләрлә сәһв едирик» (Јагуб 3:2).

«Тәгсир икимиздә дә оланда бағышламаг асандыр, амма бир тәрәф тәгсирли оланда бағышламаг даһа чәтиндир. Үзрү гәбул етмәк вә бағышламаг әсл тәвазөкарлыг тәләб едир» (Кимберли).

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Чалыш мәсәләни тез һәлл едәсән» (Мәтта 5:25).

Кин сахласаныз, өзүнүзә физики вә мәнәви ҹәһәтдән зијан вураҹаг, үстәлик, никаһынызы тәһлүкәјә атаҹагсыныз.