Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ОЈАНЫН! № 2, 2018 | Уғурлу аиләнин 12 сирри

Уғурлу аиләнин 12 сирри

Аилә һәјатынын нәјә ҝөрә уғурсузлуға дүчар олдуғу һагда чох шеј ешидирик. Бәс уғура неҹә наил ола биләрик?

  • 1990—2015-ҹи илләр әрзиндә Бирләшмиш Штатларда бошанманын сајы 50 јашдан јухары инсанлар арасында икигат, 65 јашдан јухары инсанлар арасында исә үчгат артыб.

  • Валидејнләр чаш-баш галыблар: бәзи мүтәхәссисләр ушаглары тез-тез тәрифләмәји, диҝәрләри исә онлары сәрт шәкилдә тәрбијә етмәји мәсләһәт ҝөрүр.

  • Ҝәнҹләр уғурлу олмалары үчүн лазым олан габилијјәтләрә јијәләнмәмиш јеткинлик јашына гәдәм гојурлар.

Фәгәт, бу фактдыр ки . . .

  • никаһ телләри хошбәхт вә даими ола биләр.

  • валидејнләр өвладларыны мәһәббәтлә тәрбијә етмәји өјрәнә биләр.

  • ҝәнҹләр јеткин јашда онлара лазым олаҹаг габилијјәтләрә јијәләнә биләр.

Неҹә? «Ојанын!» журналынын бу сајында уғурлу аиләнин 12 сирри арашдырылаҹаг.

 

1. Сәдагәт

Үч практики мәсләһәт әр-арвадлара ајрылмамаға көмәк едә биләр.

2. Әмәкдашлыг

Һәјат јолдашыныз даһа чох отаг јолдашы кимидир?

3. Һөрмәт

Һәјат јолдашыныза һөрмәт гојдуғунузу ҝөстәрмәк үчүн һансы сөз вә һәрәкәтләр ваҹиб олдуғуну өјрәнин.

4. Бағышламаг

Һәјат јолдашынызын сәһвини бағышламаға сизә нә көмәк едә биләр?

5. Үнсијјәт

Үч әсас аддым сизә ушагларыныза јахынлашмаға көмәк едә биләр.

6. Тәрбијә

Тәрбијә ушағын өзүнәинам һиссини азалдырмы?

7. Дәјәрләр

Ушагларыныза һансы нормативләри өјрәтмәлисиниз?

8. Өрнәк

Ушағынызын сөзүнүзә гулаг асмасыны истәјирсинизсә, сөзүнүзлә әмәлләриниз үст-үстә дүшмәлидир.

9. Шәхсијјәт

Ҝәнҹләр етигадларыны неҹә мүдафиә едә биләр?

10. Етибар

Валидејнләринин етибарыны газанмаг јеткин инсан олмаг үчүн ваҹиб аддымдыр.

11. Зәһмәткешлик

Бир ҝәнҹ кими зәһмәткешлији өјрәнмәк сизә һәјатын һәр саһәсиндә уғурлу олмаға көмәк едәҹәк.

12. Мәгсәдләр

Мәгсәдләрә наил олмаг сиздә өзүнәинам јарадаҹаг, достлуг мүнасибәтләринизи ҝүҹләндирәҹәк вә хошбәхтлијинизи артыраҹаг.

Аиләләр үчүн әлавә көмәк

Уғурлу аиләнин сирри Мүгәддәс Китабдадыр.