Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Өзүмдә идмана гаршы һәвәси неҹә ојада биләрәм?

Өзүмдә идмана гаршы һәвәси неҹә ојада биләрәм?

Мүгәддәс Китабда физики мәшгин фајдалы олдуғу дејилир (1 Тимотејә 4:8). Анҹаг ҝәнҹләрин чоху идманла мәшғул олмағы бир о гәдәр дә севмир.

  • «Тәсәввүр едә билмәзсиниз ки, јухары синифдә нә гәдәр ушаг идмандан ики алырды, һәрчәнд бу дәрс су ичмәк кими асандыр!» (Ричард, 21 јаш).

  • «Бәзиләри дүшүнүр ки, ҝүнүн алтында гачараг тәр-суја батмагданса, раһат отуруб видеоојунлар ојнајараг өзүнү орадакы ојунчунун јериндә тәсәввүр етмәк даһа јахшыдыр» (Рут, 22 јаш).

Әҝәр сән дә белә фикирләширсәнсә, ашағыда буну нә үчүн етмәли олдуғунун үч әсаслы сәбәбини нәзәрдән кечир.

1-ҹи сәбәб: идман иммунитети мөһкәмләндирир. «Атам һәмишә дејәрди: “Идмана вахт тапмасан, хәстәләнмәјә вахт тапмаг мәҹбуријјәтиндә галаҹагсан”», — 19 јашлы Рејчел дејир.

2-ҹи сәбәб: идманла мәшғул олан заман бејиндә сакитлик јарадан кимјәви маддәләр ифраз олунур. 16 јашлы Емили дејир: «Бејним һәддән артыг јорғун оланда гачмаг мәнә раһатлыг ҝәтирир. Өзүмү ҝүмраһ һисс едирәм вә емосионал ҝәрҝинлијим азалыр».

3-ҹү сәбәб: идман әһвал-руһијјәни галдырыр. Рут дејир: «Ачыг һавада олмаг хошума ҝәлир, буна ҝөрә дә пијада ҝәзир, үзҝүчүлүклә мәшғул олур вә велосипед сүрүрәм».

Мүвәффәгијјәтин сирри. Һәфтәдә ән азы үч дәфә 20 дәгигә әрзиндә севдијин идман нөвү илә мәшғул ол.

Јадда сахла: ирсијјәтин ролу олса да, физики сағламлығын сүрдүјүн һәјат тәрзиндән асылыдыр. Беләликлә, мәшғул олаҹағын идман нөвүнү сечмәк сәнин өһдәнә дүшүр вә әмин ол ки, сәндә аHS.3лынаҹаHS.3г!