Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәни ҹинси әлагәјә тәһрик едирләр. Нә едим?

Мәни ҹинси әлагәјә тәһрик едирләр. Нә едим?

«Бәлкә, разылашым? — дејә фикир едә биләрсән. — Онсуз да һамы бунунла мәшғул олур».

Дајан вә фикирләш!

Факт. Демәк олмаз ки, һамы бунунла мәшғул олур.

Дүздүр, статистикаја әсасән, бир чох ҝәнҹләр никаһдан вә ја тојдан әввәл ҹинси әлагәдә олмушлар. Мәсәлән, Бирләшмиш Штатларда апарылан бир тәдгигата әсасән, мәктәби битирмәк үзрә олан һәр үч ҝәнҹдән икиси ҹинси әлагәдә олур. Бу исә о демәкдир ки, үчүндән бири, јәни бир чохлары буну етмир.

Бәс буну едәнләр һаггында нә демәк олар? Мүтәхәссисләрин арашдырмаларына ҝөрә, бу ҝәнҹләрин әксәријјәти һәрәкәтләринин аҹы нәтиҹәләрини дадмышлар. Бунлар ашағыдакылардыр:

Пешманчылыг. Никаһдан вә ја тојдан әввәл ҹинси әлагәдә олан ҝәнҹләрин бир чоху етираф едирләр ки, буна ҝөрә сонрадан чох пешман олмушлар.

Никаһдан габаг ҹинси әлагәдә олмаг — ҝөзәл бир рәсм әсәринә ајаг силмәк кими бир шејдир

Етибарсызлыг. Сонрадан һәр ики тәрәф дә фикирләшмәјә башлајыр: «Ҝөрәсән, о, даһа киминлә бирликдә олуб?»

Мәјуслуг. Әслиндә, һәр бир гыз ондан әшја кими истифадә едән јох, онун гајғысына галан бир инсанын јанында олмаг истәјир. Бир чох оғланлар исә фикир вермишләр ки, өзләрини онлара тәслим едән гызлар сонрадан ҝөзләриндән дүшүр.

Јекун вураг. Сәнин бәдәнин чох гијмәтлидир, ону һәдәр јерә сәрф етмә. Аллаһын «ҹинси әхлагсызлыгдан гачын» әмринә риајәт етмәклә ҝүҹлү вә әгидәли инсан олдуғуну ҝөстәр. Ҝәләҹәкдә бир ҝүн аилә гуранда буна һаггын чатаҹаг. О заман нә нараһатчылыг, нә пешманчылыг, нә дә хәҹаләт һисси сәни севинҹиндән мәһрум етмәјәҹәк (Сүлејманын мәсәлләри 7:22, 23; Инҹил, 1 Коринфлиләрә 7:3).