Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Киминләсә ҝөрүшмәјә һазырам?

Киминләсә ҝөрүшмәјә һазырам?

 Ҝөрүшмәк нәдир?

  • Әкс ҹинсдән олан адамла тез-тез вахт кечирирсән. Сәнҹә, бу ҝөрүшмәкдир?

  • Бир-биринизин хошуна ҝәлирсиниз. Ҝүндә бир нечә дәфә месажлашырсыныз вә ја телефонла данышырсыныз. Сәнҹә, бу ҝөрүшмәкдир?

  • Достларынла ҝөрүшәндә һәмишә әкс ҹинсдән олан ејни инсана диггәт ҝөстәрирсән. Сәнҹә, бу ҝөрүшмәкдир?

Јәгин ки, биринҹи суала ҹаваб вермәк о гәдәр дә чәтин олмады. Амма, ола билсин, икинҹи вә үчүнҹү суаллар сәни бир аз дүшүндүрдү. Бәс әслиндә ҝөрүшмәк нә демәкдир?

Бир-бирләринә гаршы романтик һиссләри олан инсанларын, үнсијјәт формасындан асылы олмајараг, бирҝә вахт кечирмәси ҝөрүшмәк адланыр.

Демәли, һәр үч суалын ҹавабы бәлидир. Әҝәр сиз һисс едирсинизсә ки, бир-бириниздән хошунуз ҝәлир вә телефонда вә ја үз-үзә, башгаларынын ҝөзү гаршысында, ја да ҝизлиҹә мүтәмади олараг үнсијјәт едирсиниз, бу, ҝөрүшмәк адланыр.

 Ҝөрүшмәјин мәгсәди нәдир?

Ҝөрүшмәјин ләјагәтли мәгсәди — ҝәнҹ киши вә гадына бир-бирләри илә евләнмәк истәјиб-истәмәдикләрини мүәјјән етмәјә көмәк етмәк олмалыдыр.

Лакин бәзи һәмјашыдларын бу мәсәләјә ҹидди јанашмаја биләрләр. Әслиндә онларын евләнмәк фикирләри јохдур, садәҹә әкс ҹинсдән олан бир инсанла вахт кечирмәји севирләр. Һәтта бәзиләри үчүн белә бир дост өзүнәһөрмәт һиссини артырмаг вә ја башгаларынын гаршысында ловғаланмаг үчүн тахылан дәбдәбәли аксессуардан, јахуд да гәләбә медалындан башга бир шеј дејил.

Әксәр һалларда белә сәтһи мүнасибәтләрин өмрү чох гыса олур. Һедар адлы гыз белә дејир: «Ҝәнҹ ҹүтлүкләрин бир чоху бир-ики һәфтәдән сонра ајрылырлар. Онлар мүнасибәтләринә өтәри бир шеј кими бахырлар; бу да онлары евлиликдән чох бошанмаја һазырлајыр».

Киминләсә романтик мүнасибәтләр гуранда нәзәрә ал ки, гаршындакы инсанын да һиссләри вар. Буна ҝөрә дә, илк нөвбәдә, нијјәтинин ҹидди олдуғуна әмин ол (Лука 6:31).

Әҝәр сән евләнмәк нијјәтин олмадан киминләсә ҝөрүшүрсәнсә, јени ојунҹагла ојнајыб, сонра исә ону туллајан ушаға бәнзәјирсән

Дүшүн. Кимсә сәнин һиссләринлә ојунҹаг кими бир аз ојнајыб атса, хошуна ҝәләр? Онда сән дә гаршындакы инсанла белә давранма. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, мәһәббәт «налајиг давранмыр» (1 Коринфлиләрә 13:4, 5).

Челси адлы гыз дејир: «Бәзән мәнә елә ҝәлир ки, оғланларла ҝөрүшмәк садәҹә әјләнҹәдир, лакин тәрәфләрдән бири бу мәсәләјә ҹидди, диҝәри исә әјләнҹә кими јанашанда вәзијјәт һеч дә әјләнҹәли олмур».

Мәсләһәт. Киминләсә ҝөрүшмәјә башламаздан габаг, еләҹә дә евлилијә һазырлашмаг үчүн 2 Петер 1:5—7 ајәләрини оху вә үзәриндә ишләмәли олдуғун бир хүсусијјәти сеч. Бир ајдан сонра јохла ҝөр һәмин хүсусијјәт һагда нә өјрәнмисән вә ону тәзаһүр етдирмәкдә нә дәрәҹәдә јахшылашмысан.

 Киминләсә ҝөрүшмәк вахтымдыр?

  • Сәнҹә, ҝәнҹ нечә јашында ҝөрүшә чыха биләр?

  • Инди бу суалы валидејнләринә вер.

Чох ҝүман ки, валидејнләринин ҹавабы сәнинкиндән фәргли олаҹаг. Бәлкә дә, фәргли олмајаҹаг. Ола билсин, сән дә бөјүјәҹәкләри вә өзләрини јахшы таныјаҹаглары вахтадәк ҝөрүшмәмәк гәрарыны верән ҝәнҹләрдәнсән.

17 јашлы Даниелла да бу ҹүр гәрар вериб. О дејир: «Инди ҝәләҹәк һәјат јолдашымда ҝөрмәк истәдијим хүсусијјәтләр ики ил әввәлкиндән хејли фәргләнир. Лакин буна бахмајараг, һәлә дә өзүмү белә ваҹиб гәрар вермәк үчүн һазыр һисс етмирәм. Нә вахт ҝөрсәм ки, хасијјәтим вә истәкләрим бир нечә ил ејни олараг галыр, онда бу һагда дүшүнәҹәјәм».

Ҝөзләмәјин мүдрик гәрар олдуғуну ҝөстәрән башга бир сәбәб дә вар. Мүгәддәс Китабда ҹинси вә романтик һиссләрин ҝүҹләнмәјә башладығы дөвр «ҝәнҹлијинин баһар чағы» адланыр (1 Коринфлиләрә 7:36). Әҝәр сән дә јашынын бу чағындасанса, әкс ҹинсдән олан бир инсанла јахын достлуг етмәк истәкләрини аловландыра вә сәни сәһв һәрәкәтләрә сөвг едә биләр.

Ола билсин ки, һәмјашыдларын бу мәсәләјә о гәдәр дә ҹидди јанашмырлар. Онларын чоху киминләсә ҹинси әлагәдә олмаға ҹан ата биләрләр. Амма сән онлардан сечилә биләрсән вә сечилмәлисән дә! (Ромалылара 12:2). Бунлардан башга, Мүгәддәс Китаб сәни ҹинси әхлагсызлыгдан гачмаға тәшвиг едир (1 Коринфлиләрә 6:18). Ҝәнҹлијинин баһар чағынын кечиб ҝедәҹәјини ҝөзләмәклә «әзабы бәдәниндән узаглашдыр»а биләрсән (Ваиз 11:10).

 Нәјә ҝөрә тәләсмәк лазым дејил?

Тәсәввүр ет ки, дәрс илинин әввәлиндә сәндән кечириләҹәк јени фәнн үзрә јекун имтаһаны вермәји тәләб едирләр. Әлбәттә ки, бу, әдаләтли олмазды! Чүнки фәнни өјрәнмәк вә имтаһана һазырлашмаг үчүн вахт лазымдыр.

Һазыр олмадығын һалда киминләсә ҝөрүшмәк дә беләдир.

Бу, олдугҹа ҹидди мәсәләдир. Бүтүн диггәтини бир инсана јөнәлтмәздән әввәл, сәнә чох ваҹиб бир «фәнни» — достлуг мүнасибәтләри гурмағы өјрәнмәк үчүн вахт лазымдыр.

Ҝәләҹәкдә сәнә ујғун олан инсана раст ҝәлдикдә артыг мөһкәм мүнасибәтләр гурмағы баҹараҹагсан. Ахы уғурлу никаһ ики јахшы достун иттифагыдыр.

Ҝөрүшмәк үчүн мүнасиб вахты ҝөзләмәк сәни азадлыгдан мәһрум етмәјәҹәк. Әксинә, бу, сәнә «ҹаванлығында севин»мәк үчүн даһа чох азадлыг верәҹәк (Ваиз 11:9). Үстәлик, сәнин бир шәхсијјәт кими формалашмаг вә руһән инкишаф етмәјә вахтын олаҹаг (Мәрсијәләр 3:27).

Бу арада сән әкс ҹинсдән олан инсанларла хош вахт кечирә биләрсән. Буну етмәјин ән јахшы үсулу һансыдыр? Бөјүкләрин нәзарәти алтында кечирилән гызлы-оғланлы достлуг ҝөрүшләриндә иштирак етмәк. Тамми адлы гыз дејир: «Мәнҹә, белә даһа шән вә мараглыдыр. Чохлу инсанларла достлуг етмәк даһа јахшыдыр». Моника онун фикринә шәрикдир. О дејир: «Бу, һәгигәтән дә, чох ҝөзәл фикирдир. Чүнки фәргли хасијјәти олан инсанларла үнсијјәт едирсән».

Лакин әҝәр сән диггәтини бир инсана јөнәлтсән, өзүнү мәнәви әзаблара мәруз гојаҹагсан. Буна ҝөрә дә тәләсмә. Һәјатынын бу чағыны достлуг мүнасибәтләри гурмағы вә горујуб сахламағы өјрәнмәјә сәрф ет. Ҝәләҹәкдә киминләсә ҝөрүшмәк гәрарына ҝәлсән, артыг өзүнү таныјаҹагсан вә һәјат јолдашында һансы хүсусијјәтләри ҝөрмәк истәдијини биләҹәксән.