Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүәллимимлә неҹә дил тапа биләрәм?

Мүәллимимлә неҹә дил тапа биләрәм?

Дајан вә фикирләш!

Севинҹин һадисәсинә нәзәр салаг. Онун ҝүндәлијиндә анҹаг дөрд вә беш гијмәтләри оларды. Лакин 7-ҹи синфә кечәндә вәзијјәт дәјишди. О дејир: «Јени мүәллимим һәмишә гијмәтими кәсирди». Проблем нәдә иди? Мүәллим Севинҹә вә онун анасына ачыг-ајдын билдирди ки, онларын дининдән хошу ҝәлмир.

Мүәллимләр бир нөв чајын бу тајындан о тајына кечмәјә — савадсызлыгдан билијә доғру ирәлиләмәјә көмәк едән дашлар кимидир, амма бунун үчүн сән аддым атмалысан

Бәс бунун сону неҹә олду? Севинҹ дејир: «Һәр дәфә мүәллим принсипә ҝедиб гијмәтими кәсәндә анам мәнимлә мәктәбә ҝәлирди ки, онунла бу һагда данышсын. Нәһајәт, о, мәни инҹитмәкдән әл чәкди».

Әҝәр сән дә бу кими вәзијјәтлә үзләшмисәнсә, чәкинмәдән бу һагда валидејнләринлә даныш. Онлар, чох еһтимал ки, бу проблеми һәлл етмәк үчүн мүәллимлә, һәтта директорла да сөһбәт етмәк истәјәҹәкләр.

Гәбул етмәк лазымдыр ки, бүтүн проблемләр асанлыгла өз һәллини тапмыр. Бәзән садәҹә сәбир етмәк лазым ҝәлир (Инҹил, Ромалылара 12:17, 18). Танја адлы бир гыз дејир: «Мүәллимләримиздән биринин шаҝирдләрлә мүнасибәти пис иди. О, чох вахт бизи тәһгир едир, ганмаз адландырырды. Әввәл-әввәл о, мәни һәмишә ағладарды, анҹаг сонра онун тәһгирләрини өз үстүмә ҝөтүрмәмәји өјрәндим. Мән диггәтими дәрсләримә ҹәмләјиб, бүтүн тапшырыглары јеринә јетирирдим. Буна ҝөрә дә, артыг о, мәни чох инҹитмирди, һәтта мән јахшы гијмәт алан бир нечә шаҝирдин сырасында идим. Ики илдән сонра ону мәктәбдән чыхартдылар».

Јекун вураг. Мүәллимлә јола ҝетмәји өјрәнмәклә дәјәрли тәҹрүбә әлдә едәҹәксән. Ишдир, әҝәр ҝәләҹәкдә иш јериндә мүдиринлә проблемләрин јаранса, бу, мүтләг ишинә јарајаҹаг (Инҹил, 1 Петер 2:18). Үстәлик, гаршына чыхаҹаг јахшы мүәллимләри гијмәтләндирмәји өјрәнәҹәксән.