Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ширникдириҹи тәклифләрә неҹә гаршы дура биләрәм?

Ширникдириҹи тәклифләрә неҹә гаршы дура биләрәм?

Ашағыдакылары едә биләрсән:

Биринҹиси, јадда сахла ки, башгаларынын нә етмәсиндән асылы олмајараг, сән өз һәрәкәтләринә ҝөрә ҹавабдеһлик дашыјырсан.

Икинҹиси, сәнин үчүн нәјин ән ҝүҹлү ширникдириҹи тәсир олдуғуну мүәјјән ет.

Сонра өзүндән соруш: «Бу ширникдириҹи тәсирләрә ән чох нә заман мәруз гала биләрәм?» (Мәктәбдә? Ишдә? Диҝәр?) Ширникдириҹи вәзијјәтин нә заман јарандығыны билмәк ондан гачынмаға сәнә көмәк едәҹәк.

Инди сән һәрәкәтә кечмәјә һазырсан. Биринҹи ишин тәһлүкәни вә ја тәзјиги минимума ендирмәк вә ја ондан тамамилә гачмагдыр. (Нүмунә. Әҝәр мәктәбдән ҝәләндә һәмишә сәнә сигарет тәклиф едән мәктәб јолдашларынла гаршылашырсанса, бәлкә, башга јолла ҝедиб-ҝәләсән.)

Ширникдириҹи тәсирләрә бојун әјәндә сән өз арзуларынын гулу олурсан

Әлбәттә, бүтүн ширникдириҹи тәсирләрдән гачынмаг мүмкүн дејил. Ҝеҹ-тез сән чох чәтин сынагла үзләшәҹәксән, бу, һәтта сәнин ҝөзләмәдијин бир вахтда ола биләр. Бәс белә вәзијјәтдә сән нә едә биләрсән?

Уғурун сирри — һәмишә һазыр ол!

Фикир вер. Иса пејғәмбәр әхлаг ганунларына риајәт етмәјә артыг әввәлҹәдән гәти гәрарлы иди (Инҹил, Јәһја 8:28, 29). Демәли, уғур газанмаг үчүн әввәлҹәдән һазыр олмалысан.

Тапшырыг. Ән чох гаршылашдығын ширникдириҹи тәсирләрә нәјә ҝөрә гаршы дурмалы олдуғунун ики сәбәбини, еләҹә дә бунлардан гачмағын ики јолуну гејд ет.

Ахы нәјә ҝөрә арзуларынын сәни идарә етмәсинә јол верәсән? Чалыш, кифајәт гәдәр јеткин ол вә арзуларыны нәзарәт алтында сахламағы баҹар (Инҹил, Колослулара 3:5). Буна наил олмаг үчүн Аллаһа дуа ет (Инҹил, Матта 6:13).