Мүгәддәс Китаб бизә һәр шејдә һәддимизи билмәји төвсијә едир (1 Тимотејә 3:2). Бу принсип сәнин гидаланма вәрдишләринә дә аиддир. Ашағыдакы мәсләһәтләр ишинә јарыја биләр.

Ҝөрдүн ки, дојмусан, даһа јемә. 19 јашлы Ҹулија дејир: «Әввәлләр мән калоријалары һесаблајырдым, анҹаг инди тохлуг һисс едән кими јемәк јемәји дајандырырам».

Зәрәрли гидалардан гачын. 21 јашлы Питер өз тәҹрүбәси илә бөлүшүр: «Мән газлы ичкиләрдән имтина етдим вә бир ајын ичиндә дүз 5 кило арыгладым!»

Дүзҝүн гидаланмамаг вәрдишләрини тәрҝит. 19 јашлы Ерин дејир: «Чалышырам, икинҹи дәфә јемәк чәкмәјим».

Мүвәффәгијјәтин сирри. Һеч вахт јемәк вахтыны өтүрмә! Әкс тәгдирдә, ҝүҹлү аҹлыг һисс едәҹәксән вә һәддиндән чох јејәҹәксән.

Көк олдугларыны дүшүнән инсанларын бәзиләри, әслиндә, фикирләшдикләри кими дејилләр. Онлар олдуглары кими јахшыдырлар. Бунунла белә, сәнә, һәгигәтән дә, арыгламаг лазымдырса, нә едә биләрсән? Кетрин адлы гыз өз тәҹрүбәси илә бөлүшүр.

«Јенијетмә јашларында чох көк идим. Бу, мәним һеч хошума ҝәлмирди, ҝүзҝүдә өзүмә баха билмирдим.

Вахташыры хүсуси пәһриз сахлајырдым, сонра јенидән көкәлирдим. 15 јашым оланда өз-өзүмә дедим: даһа бәсдир! Мән јенидән көкәлмәмәк шәртилә дүзҝүн шәкилдә арыгламаг истәјирдим.

Дүзҝүн гидаланмаг вә идман етмәк барәдә китаб алыб охудум вә орада јазыланлары тәтбиг етмәјә башладым. Өзүмә сөз вердим ки, һәрдән графикдән кәнара чыхсам да, тәслим олмајаҹағам.

Билирсиниз, нәтиҹәси неҹә олду? Мәндә һәр шеј алынды! Бир илин ичиндә 27 килограм арыгладым вә артыг ики илдир ки, бу чәкими горујурам. Бу нәтиҹәни һеч ҝөзләмирдим!

Дүшүнүрәм ки, арыгламағымын сирри пәһриз сахламагда дејилди — мән һәјат тәрзими көкүндән дәјишдим» (Кетрин, 18 јаш).