Аллаһын ҝәнҹләрлә бағлы әзәли нијјәти о иди ки, онлар бөјүјүб ата-аналарыны тәрк етсинләр вә өз аиләләрини гурсунлар (Јарадылыш 2:23, 24; Марк 10:7, 8). Бәс сәрбәст јашамаға, һәгигәтән дә, һазыр олдуғуну һарадан билмәк олар? Нөвбәти үч суала нәзәр сал.

 Нијјәтим нәдир?

Ашағыдакы сијаһыја нәзәр сал вә өзүндән соруш: «Ән чох нәјә ҝөрә еви тәрк етмәк истәјирәм?»

  • Евдәки проблемләрдән гачмаг

  • Даһа чох сәрбәст олмаг

  • Достларымын ҝөзүндә уҹалмаг

  • Достумла бирликдә галмаг

  • Башга әразидә көнүллү кими хидмәт етмәк

  • Һәјат тәҹрүбәси газанмаг

  • Валидејнләримин мадди јүкүнү јүнҝүлләшдирмәк

  • Диҝәр

Демәк олмаз ки, јухарыда садаланан сәбәбләр тамамилә сәһвдир. Мәсәлә сәнин буну һансы нијјәтдән ирәли ҝәләрәк етмәјиндәдир. Әҝәр садәҹә мәһдудијјәтләрдән гачмаг истәјирсәнсә, еһтимал ки, үмидин боша чыхаҹаг!

20 јашында гыса мүддәтә еви тәрк едән Даниелла өз тәҹрүбәсиндән чох шеј өјрәниб. О дејир: «Биз һамымыз өзүмүзә мүәјјән шејләрдә мәһдудијјәтләр гојмалы олуруг. Инсан ајры јашајанда иш графикинә вә ја мадди имканына ујғун јашамаг мәҹбуријјәтиндә галыр». Јол вермә ки, башгалары сәнин гәрарына тәсир етсин (Сүлејманын мәсәлләри 29:20).

 Буна һазырам?

Евдән көчүб тәк јашамағы тәбиәт гојнуна узун бир сәјаһәтә чыхмагла мүгајисә етмәк олар. Јола дүшмәмишдән габаг лазыми баҹарыглара јијәләнмәк ҝәрәкдир

Евдән көчүб тәк јашамағы тәбиәт гојнуна узун бир сәјаһәтә чыхмагла мүгајисә етмәк олар. Хәритәдән истифадә етмәји, чадыр гурмағы, оҹаг галамағы вә јемәк биширмәји баҹармадығын һалда јола дүшәрсәнми? Чәтин ки! Бунунла белә, бир чох ҝәнҹләр әлләриндән бир шеј ҝәлмәјә-ҝәлмәјә евдән көчүб ајры јашајырлар.

Мүдрик падшаһ Сүлејман демишди: «Узагҝөрән һәр аддымына нәзәр салар» (Сүлејманын мәсәлләри 14:15). Ајры јашамаға һазыр олуб-олмадығыны билмәк үчүн ашағыдакы бәндләри нәзәрдән кечир.

Пулдан дүзҝүн истифадә етмәк. 19 јашлы Серена дејир: «Мән һеч вахт өз хәрҹләрими өзүм өдәмәмишәм. Бир ҝүн еви тәрк едиб, һагг-һесаб ишләри илә мәшғул олмаг фикри мәни дәһшәтә ҝәтирир». Бәс пулдан дүзҝүн истифадә етмәји неҹә өјрәнмәк олар?

Мүгәддәс Китаб мәсәлиндә дејилир: «Гој һикмәтли гулаг асыб мүдриклијини артырсын» (Сүлејманын мәсәлләри 1:5). Валидејнләриндән ајда бир нәфәрин коммунал хидмәтләринин, кирајә, јемәк, бензин вә нәглијјат пулунун тәхминән нә гәдәр етдијини соруш. Сонра гој валидејнләрин сәнә бүдҹә тәртиб етмәји вә хәрҹләри өдәмәји өјрәтсинләр.

Ев ишләрини идарә етмәк. 17 јашлы Брајн дејир ки, еви тәрк етмәк барәдә дүшүнәндә онун үчүн ән дәһшәтли шеј палтар јумагдыр. Бәс сән өз гајғына галмаға һазыр олуб-олмадығыны неҹә өјрәнә биләрсән? 20 јашлы Һарун белә мәсләһәт ҝөрүр: «Бир һәфтә елә јаша ки, ҝуја тәкбашынасан. Јалныз өз газанҹынла алдығын вә өзүн һазырладығын јемәкләри је. Палтарларыны өзүн јујуб-үтүлә. Евләри јығышдыр. Һеч кимин сәни апарыб-ҝәтирмәсини ҝөзләмә, лазым олан јерә өзүн ҝедиб-ҝәлмәјә чалыш». Бу мәсләһәтә әмәл етмәклә сән 1) фајдалы баҹарыға јијәләнәҹәк вә 2) валидејнләринин сәнә чәкдикләри зәһмәти даһа чох гијмәтләндирәҹәксән.

Башгалары илә јола ҝетмәк. Валидејнләринлә вә баҹы-гардашларынла јола ҝедирсәнми? Әҝәр буну етмәк чәтиндирсә, сәнә елә ҝәлә биләр ки, достунла јашамаг даһа асан олар. Анҹаг ҝәл ҝөрәк 18 јашлы Јева бу барәдә нә дејир: «Ики рәфигәм бир јердә јашамаг гәрарына ҝәлди. Бундан габаг јахын рәфигә олсалар да, бир евдә јола ҝедә билмәдиләр. Онлардан бири сәлигә-сәһманы севән, о бири исә сәлигәсиз иди. Бири руһани шејләри биринҹи јерә гојдуғу һалда, диҝәри буна бир о гәдәр дә мејилли дејилди. Нәтиҹәдә, бу иш баш тутмады».

Проблеми неҹә һәлл етмәк олар? 18 јашлы Ерин дејир: «Башгалары илә дил тапмағы, проблемләрин өһдәсиндән ҝәлмәји вә ҝүзәштә ҝетмәји һәлә евдә икән өјрәнмәк олар. Фикир вермишәм ки, валидејнләри илә мүнагишә уҹбатындан евдән башыны ҝөтүрүб ҝедәнләр проблемләри һәлл етмәји јох, онлардан гачмағы өјрәнирләр».

Руһани ишләрин графики. Бәзиләри валидејнләринин тәјин етдији руһани графикдән ҹаныны гуртармаг үчүн евдән ҝедирләр. Диҝәрләри Мүгәддәс Китабы охумаға, руһани ишләри биринҹи јерә гојмаға гәти гәрарлы олурлар, анҹаг гыса бир заманда бу ишдән сојујурлар. Сән иманынын ҝәми кими гәзаја уғрамасындан неҹә гачына биләрсән? (1 Тимотејә 1:19).

Мүгәддәс Китабы шәхсән арашдырмаг вә диҝәр руһани ишләрлә мәшғул олмаг үчүн јахшы график гур вә она дәгиг әмәл ет. Графики тәгвимдә гејд ет вә ҝөр валидејнләринин хатырлатмасы олмадан бир ај әрзиндә она риајәт едә билирсәнми.

 Нәјә ҹан атырам?

Евдән ҝетмәкдә мәгсәдин нәдир: проблемләрдән гачмаг, јохса валидејнләринин башчылығындан азад олмаг? Әҝәр еләдирсә, демәли, сәнин үчүн әсас һара ҝетмәк јох, садәҹә евдән ҹаныны гуртармагдыр. Бу ҹүр давраныш сүрүҹүнүн машынын ҝүзҝүсүндән јалныз архаја бахмасы кимидир. Әҝәр о, тәкҹә ҝеридә галан шејләрә диггәтини ҹәмләјирсә, габагда олан шејләри ҝөрә билмәз. Бундан нә өјрәнә биләрик? Диггәтини јалныз евдән ҝетмәјә јох, гаршына һансы дәјәрли мәгсәдләр гоја биләҹәјинә ҹәмлә.

Мәгсәдин һәр нә олурса-олсун, вердијин гәрары јүз өлч, бир бич. Мүгәддәс Китаб мәсәлиндә дејилир: «Чалышганын нијјәти хејир ҝәтирәр, тәләсән еһтијаҹ ичинә дүшәр» (Сүлејманын мәсәлләри 21:5). Валидејнләринин мәсләһәтләринә гулаг ас (Сүлејманын мәсәлләри 23:22). Бу һагда дуа ет. Гәрар верәркән јухарыда хатырланан Мүгәддәс Китаб принсипләрини нәзәрә ал.

Әслиндә, мәсәлә сәнин еви тәрк етмәјә һазыр олуб-олмамағында јох, сәрбәст һәјата һазыр олуб-олмамағындадыр. Әҝәр, һәгигәтән дә, һазыр олдуғуну дүшүнүрсәнсә, онда сәнә уғурлар!