Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Өзүмә дост тапа билмирәм. Мән нә едим?

Өзүмә дост тапа билмирәм. Мән нә едим?

Ашағыдакылары едә биләрсән:

Биринҹиси, һансы инсанларла достлаша билмәдијини мүәјјән ет.

Јаш.

Ашағыдакыларла достлаша билмирәм:

 • һәмјашыдларымла
 • јашы мәндән чох оланларла
 • бөјүкләрлә

Габилијјәтләр.

Ашағыдакыларла достлаша билмирәм:

 • идманчыларла
 • габилијјәтли инсанларла
 • биликли адамларла

Инсан хүсусијјәтләри.

Ашағыдакыларла достлаша билмирәм:

 • өзүнә әмин оланларла
 • популјар оланларла
 • һансыса група аид инсанларла

Икинҹиси, беләләринин јанында өзүнү неҹә апардығыны тәсвир едән вариантлардан бирини сеч.

 • Өзүмү елә апарырам ки, ҝуја марагларымыз үст-үстә дүшүр вә ја баҹарыгларымыз ејнидир.
 • Онларын марагларына мәһәл гојмурам вә мәни марагландыран шејләр һаггында данышырам.
 • Әксәр вахты сусурам вә онлардан ајрылмағын јолларыны дүшүнүрәм.

Үчүнҹүсү, тәшәббүс ҝөстәр! Ҝөзләмә ки, биринҹи аддымы һәмишә башгалары атаҹаг; бәзән башгаларына биринҹи аддымы сән атмалысан (Инҹил, Филипилиләрә 2:4). Буну неҹә етмәк олар?

Достлуғуну һәмјашыдларынла мәһдудлашдырма. Бир фикирләш: әввәлҹә үнсијјәтини бир јаш групундан олан инсанларла мәһдудлашдырырсан, сонра да дејирсән ки, өзүнә дост тапа билмирсән. Бу һеч бир мәнтигә сығмыр? Сән елә бил ки, дәнизин ортасында һеч кимин јашамадығы бир адада аҹындан өлүрсән, һалбуки әтраф балыгла долудур!

«Анам мәни јығынҹагда бөјүкләрлә сөһбәт етмәјә тәшвиг едирди. О, бизим нә гәдәр үмуми шејләрин олдуғуна тәәҹҹүбләнәҹәјими дејирди. О һаглы иди. Мәним инди чохлу достларым вар!» (Һелена, 20 јаш).

Сөһбәти дүзҝүн апар. Әсас одур ки, 1) гулаг асасан, 2) суаллар верәсән вә 3) сәмими диггәт ҝөстәрәсән (Инҹил, Јагуб 1:19).

«Чалышырам данышмагдан чох гулаг асым. Данышанда да өзүм һагда аз данышырам вә башгаларыны писләмирәм» (Серена, 18 јаш).

«Әҝәр кимсә билмәдијим шеј һагда мәнимлә сөһбәт етмәк истәјирсә, ондан хаһиш едирәм ки, баша дүшмәдијим мәгамлары мәнә изаһ етсин. Бу һалда, һәмин инсан мәнимлә сөһбәтә даһа мејилли олур» (Ҹеред, 21 јаш).

«Утанҹаг инсанам. Буна ҝөрә дә сөһбәти апармаға өзүмү мәҹбур едирәм. Дост газанмаг үчүн ҝәрәк башгалары илә хошрәфтар оласан. Буна ҝөрә дә сөһбәтә башламаг үчүн тәшәббүсү үзәримә ҝөтүрүрәм» (Лија, 16 јаш).