Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Валидејнләримин етибарыны неҹә газаным?

Валидејнләримин етибарыны неҹә газаным?

Сән нә едә биләрсән?

Бир фикирләш: бәлкә валидејнләринин етибарысызлығы сәнин өз давранышындан ирәли ҝәлир?

Мүгәддәс Јазыларда дејилир: «Һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик» (Инҹил, Ибраниләрә 13:18). Өзүндән соруш: «Валидејнләрим мәндән һарада вә нә илә мәшғул олдуғуму сорушанда онлара нә дәрәҹәдә дүрүст ҹаваб верирәм?»

Һадисәләрини данышан гызланы адынын үстүнә басын.

 Лори  Ајтән

 Лори

«Мәним бир оғландан хошум ҝәлирди вә онунла ҝизлиҹә Интернетдә јазышырдым. Валидејнләрим хәбәр тутанда буна сон гојмағымы тәләб етдиләр. Сөз вердим ки, бир даһа белә шеј олмајаҹаг, амма сөзүмүн үстүндә дурмадым. Бу һал дүз бир ил давам етди; мән оғланла јазышырдым, чох кечмәмиш үстү ачылырды, валидејнләримдән үзр истәјиб сөз верирдим ки, бир дә еләмијәҹәм, амма јенә дә едирдим. Ахырда иш о јерә ҝәлиб чатды ки, валидејнләримин мәнә олан-галан етибары да өлдү!»

Сәнҹә, Лори нәјә ҝөрә валидејнләринин етибарыны итирди?.

Сән Лоринин валидејнләринин јериндә олсајдын, неҹә давранардын вә нәјә ҝөрә?

Валидејнләри илә илк сөһбәтдән сонра Лори неҹә давранса даһа јахшы оларды?

 Ајтән

«Валидејнләрим оғлан мәсәләсиндә мәнә етибар етмирдиләр, инди бунун сәбәбини баша дүшүрәм. Мән ики јаш өзүмдән бөјүк олан ики оғланын һиссләри илә ојнајырдым. Онларла саатларла телефонда данышыр, достларла бир јерә топлашанда исә, демәк олар ки, тәкҹә онларла үнсијјәт едирдим. Буна ҝөрә дә, валидејнләрим телефонуму бир ајлыг әлимдән алдылар вә һәмин оғланларын олдуғу јерләрә ајаг басмағы гадаған етдиләр».

Сән Ајтәнин валидејнләринин јериндә олсајдын, неҹә давранардын вә нәјә ҝөрә?

Демәк олармы ки, Ајтәнин валидејнләринин гојдуғу мәһдудијјәтләр әсассыз иди? Әҝәр беләдирсә, нә үчүн?

Валидејнләринин етибарыны јенидән газанмаг үчүн Ајтән нә етмәли иди?

Етибары јенидән неҹә газанмалы?

Сән нә едә биләрсән?

Етибаралајиг јеткин бир инсан олмаг үчүн, мәҹази диллә десәк, јенијетмәликдән пиллә-пиллә галхмаг лазымдыр

Биринҹиси, мүәјјән дәрәҹәдә етибары итирдијин саһәни мүәјјән ет.

 • Евә вахтында ҝәлмәк
 • Вердијин сөзүн үстүндә дурмаг
 • Дәгиг олмаг
 • Пулу дүзҝүн хәрҹләмәк
 • Тапшырылан иши ҝөрмәк
 • Сәһәрләр өз хошунла дурмаг
 • Отағыны сәлигәли сахламаг
 • Дүзүнү данышмаг
 • Телефона вә ја компүтерә аз вахт сәрф етмәк
 • Сәһвләрини бојнуна алыб үзр истәмәк
 • Диҝәр

Икинҹиси, ҝөстәрдијин саһәдә јахшылашмаға чалыш? Мүгәддәс Китабын нөвбәти мәсләһәтләринә әмәл ет: «Әввәлки давраныш тәрзинизә хас олан... көһнә шәхсијјәти әјниниздән [чыхарын]» (Инҹил, Ефеслиләрә 4:22). Вахт кечдикҹә инкишафыны һамы, о ҹүмләдән валидејнләрин дә ајдын ҝөрәҹәк (Инҹил, 1 Тимотејә 4:15).

Үчүнҹүсү, бәлкә, гәрарын барәдә онларла данышасан. Данышаркән шикајәтләнмәк әвәзинә, онларын етибарыны газанмаг үчүн нә етмәли олдуғуну һөрмәтҹил тәрздә соруш.

Хәбәрдарлыг. Валидејнләринин о дәгигә ҝүзәштә ҝедәҹәкләрини ҝөзләмә. Шүбһәсиз ки, онлар вердијин сөзүн үстүндә дураҹағына әмин олмаг истәјәҹәкләр. Бу имкандан истифадә едәрәк етибаралајиг инсан олдуғуну сүбут ет. Вахт кечдикҹә валидејнләрин сәнә даһа чох етибар едәҹәк вә сәрбәстлик верәҹәкләр. Јухарыда сөзләри ҝәтирилән Ајтәнлә дә белә олмушдур. О дејир: «Етибары газанмаг даһа чәтиндир, нәинки итирмәк. Инди мәнә даһа чох етибар едирләр вә мән буна чох севинирәм!»

Јекун вураг. Етимады нә гәдәр чох доғрултсан, бир о гәдәр сәнә етибар едәҹәкләр.