Контентә кеч

Валидејнләримин гојдуғу гајданы позмушамса, нә едим?

Валидејнләримин гојдуғу гајданы позмушамса, нә едим?

Валидејнләримин гојдуғу гајданы позмушамса, нә едим?

Онсуз да пис олан вәзијјәтин даһа да писләшмәмәси үчүн нә етмәк олар?

Дүзүнү де. Әкс һалда, онларын сәнә олан-галан етибарыны да итирәҹәксән. Дүрүст ол, хүсусилә дә тәфсилатлары данышанда (Сүлејманын мәсәлләри 28:13).

  • Өзүнә бәраәт газандырмагдан вә ја баш верәнләрин әһәмијјәтини азалтмагдан чәкин.

  • Һеч вахт јаддан чыхартма ки, «һәлим ҹаваб һирси јатырар» (Сүлејманын мәсәлләри 15:1).

Үзр истә. Валидејнләринә нараһатчылыг вердијинә, башларына иш ачдығына вә ја онларын ганыны гаралтдығына ҝөрә пешман олдуғуну десән, бәлкә, онлар ҹәзаны јүнҝүлләшдирдиләр. Амма пешманчылығын сәмими олмалыдыр.

Нәтиҹә илә барыш. Өз һәрәкәтләринин мәсулијјәтини дашымаг јеткинлик әламәтидир. Белә вәзијјәтдә едә биләҹәјин ән јахшы шеј итирдијин етибары јенидән газанмагдыр (Сүлејманын мәсәлләри 20:11).

Унутма ки, ата-ананын сәнин һәрәкәтләриндән ҝөз-гулаг олмалары онларын валидејнлик борҹудур. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабда атанын әмри вә ананын өјрәтдикләриндән бәһс едилир (Сүлејманын мәсәлләри 6:20).

Валидејнләринин сәнә даһа чох сәрбәстлик вермәләрини истәјирсәнсә

  • Онларын гојдуғу гајдалара һәр заман риајәт ет

  • Чалыш ки, итаәткарлыг сәнин ким олдуғуну вә һансы принсипләрлә јашадығыны ҝөстәрән шәхсијјәтинин бир һиссәси олсун.