Контентә кеч

Валидејнләримин гојдуғу гајдалара мүнасибәтим неҹә олмалыдыр?

Валидејнләримин гојдуғу гајдалара мүнасибәтим неҹә олмалыдыр?

Валидејнләримин гојдуғу гајдалара мүнасибәтим неҹә олмалыдыр?

Јәгин, сәнин јашында олан елә ҝәнҹләр таныјырсан ки, онлар евә истәдикләри вахт ҝәлир, истәдикләри вахт ҝедирләр, истәдикләрини ҝејинир, достлары илә кефләри истәдикләри јерә, истәдикләри вахт ҝедирләр. Ола билсин, онларын валидејнләринин башы о гәдәр гарышыгдыр ки, ушагларынын нә ишлә мәшғул олдуглары илә марагланмаға вахтлары јохдур.

Мүгәддәс Китаба әсасән, ушағын тәрбијәсинә бу ҹүр јанашмаг јахшы нәтиҹә вермәјәҹәк (Сүлејманын мәсәлләри 29:15). Дүнјанын мәһәббәтдән касад олмасынын сәбәби, әсас етибарилә, мәһдудијјәтләрин гојулмадығы аиләләрдә бөјүмүш егоист инсанлардыр (2 Тимотејә 3:1—5).

Өзбашына галмыш ҝәнҹләрә гибтә етмәкдәнсә, чалыш, валидејнләринин гајдаларына мәһәббәтләринин вә гајғыларынын әмәлдә сүбуту кими јанашасан. Мүнасиб мәһдудијјәтләр гојмагла онлар халгына нөвбәти сөзләри дејән Јеһова Аллаһдан өрнәк ҝөтүрмүш олурлар:

«Сәнә тәлим верәҹәјәм, ҝедәҹәјин јолу өјрәдәҹәјәм. Нәсиһәт верәҹәјәм, ҝөзүм сәнин үстүндә олаҹаг» (Мәзмур 32:8).