Контентә кеч

Иш вә пул

Employment

Мүгәддәс Китабын ишә бахышы

Һансы ишдә ишләмәјинизин фәрги вар?

Ишиниз башыныздан ашыр?

Чохлары евдәки вә ишдәки мәсулијјәтләрини чатдыра билмирләр. Проблемин көкү нәдир? Ону неҹә һәлл етмәк олар?

View of Money

Һәјатынызы јахшылашдырын. Мадди вәзијјәт

Мүгәддәс Китаб принсипләри сизә пул проблемини минимума ендирмәјә неҹә көмәк едә биләр?

Хошбәхтлик јолу. Гане олмаг вә сәхавәт

Чохлары дүшүнүр ки, хошбәхтлик мал-мүлк вә маддијјатдан асылыдыр. Бәс пул вә вар-дөвләт инсана әбәди хошбәхтлик бәхш едә билирми? Фактлар нәји ҝөстәрир?

Пулла сатын алынмајан үч шеј

Пул зәрури еһтијаҹларымызы өдәмәк үчүн бизә лазымдыр, амма һәјатда ән бөјүк мәмнунлуғу пулла әлдә едилмәси мүмкүн олмајан шејләр верир.

Пул нараһатчылығы

Јашајыш үчүн зәрури шејләр од баһасына олса да, бир киши аиләсини доландыра билди.

Managing Money

Ҝәнҹләр пул һагда данышыр

Пула гәнаәт етмәк, ону дүзҝүн хәрҹләмәк вә она дүзҝүн мүнасибәтлә бағлы мәсләһәтләр.

Пул проблеми вә борҹ — Мүгәддәс Китаб көмәк едә биләрми?

ошбәхтлији пулла алмаг мүмкүн дејил, лакин Мүгәддәс Китабын дөрд принсипи сизә пул проблемләринин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едә биләр.

Пулу неҹә хәрҹләмәли?

Пул бир чох аиләләрин јаралы јеридир. Белә ки, бу һагда сөһбәтләри мүбаһисәсиз өтүшмүр. Ҝөрүн Мүгәддәс Јазылар сизә неҹә көмәк едә биләр.

Әлаҹ јохдур евә гајытмалысан?

Ајры јашамаг үчүн еви тәрк едиб чәтинлијә дүшмүсән? Бу мәгаләдәки мәсләһәтләри тәтбиг етмәклә јенидән ајагларын үстүндә дура биләрсән.

Coping With Poverty

Јохсуллуғун сону ҝәләҹәкми?

Јохсуллуғу ким арадан галдырмаға гадирдир?