Контентә кеч

Ганкөчүрмә. Һәкимләр бу ҝүн нә дејир?

Ганкөчүрмә. Һәкимләр бу ҝүн нә дејир?

Јеһованын Шаһидләри ганкөчүрмәдән имтина етдикләринә ҝөрә онилликләр әрзиндә тәнгид атәшинә мәруз галмышлар. Мүгәддәс Китабдакы «гандан... чәкинин» ҝөстәришинә әсасланан бу мөвгејимиз ганкөчүрмәни хәстәләри үчүн ән јахшы мүалиҹә үсулу һесаб едән һәкимләрин фикри илә бәзән үст-үстә дүшмүр (Һәвариләрин ишләри 15:29).

Лакин сон вахтлар тибб аләминдә ганкөчүрмәдән гачмаға көмәк едән үсулларын тибби үстүнлүкләрини вурғулајан мөтәбәр мүтәхәссисләрин сајы артмагдадыр.

Станфорд Университетиндәки тибб факүлтәсинин «Станфорд тибб журналы»нын 2013-ҹү ил јаз бурахылышында ганла бағлы хүсуси һесабат дәрҹ едилмишди. Һесабатын бир һиссәси «Ахына гаршы. Нәјә ҝөрә ганкөчүрмәләрин сајы азалыр?» адланыр. Мәгаләнин мүәллифи Сара Уилиамс дејир: «Сон он ил әрзиндә апарылан арашдырмалар нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, бүтүн дүнјадакы хәстәханаларын һәм ҹәрраһијјә, һәм дә диҝәр шөбәләриндә хәстәнин вәзијјәтини јахшылашдырмаг үчүн донор ганындан лүзумундан даһа тез-тез вә лүзумундан даһа чох мигдарда истифадә олунур».

Мүәллиф Пенсилванија хәстәханасынын Гансыз Тәбабәт вә Ҹәрраһијјә Мәркәзинин тәсисчиси вә рәһбәри тибб елмләри доктору Патрисија Фордун сөзләрини ситат ҝәтирир. Доктор Форд дејиб: «Тибб аләминдә белә бир фикир дәрин көк салыб ки, әҝәр инсанда ганын һәҹми мүәјјән сәвијјәдә олмаса, о, мүтләг өләҹәк, јахуд да ки ган һәјатлары хилас едән бир нөмрәли васитәдир... Мүәјјән һалларда бу беләдир *, амма буну бүтүн вәзијјәтләрә шамил етмәк олмаз».

Илдә 700-ә јахын Јеһованын Шаһидини мүалиҹә едән доктор Форд һәмчинин демишди: «Сөһбәт етдијим бир чох һәкимләр јанлыш олараг дүшүнүрләр ки, ганкөчүрмә олмаса, бир чох хәстәләр өлә биләр. Мән дә бир ара бу фикирлә мүәјјән дәрәҹәдә разы идим. Амма тез бир заманда баша дүшдүм ки, мүәјјән садә үсулларын тәтбиги сајәсиндә бу кими хәстәләрә көмәк етмәк мүмкүндүр».

Бир тибб журналынын 2012-ҹи ил август бурахылышында мәркәзләрин бириндә сон 28 ил әрзиндә үрәк әмәлијјаты кечирән хәстәләр арасында апарылан арашдырманын нәтиҹәләри дәрҹ едилмишди («Archives of Internal Medicine»). Јеһованын Шаһидләри, ејни хәстәликдән әзијјәт чәкән, амма ган көчүрүлән хәстәләрлә мүгајисәдә, даһа тез сағалырдылар. Ган көчүрүлән хәстәләрлә мүгајисәдә, Шаһидләр арасында хәстәликләринин шиддәтләнмә һаллары даһа аз олуб вә әмәлијјатдан сағ чыханлар вә ондан 20 ил сонра јашајан инсанлар даһа чох олуб.

2013-ҹү ил апрелин 8-дә «Уолл-стрит ҹорнел»дә дәрҹ едилән бир мәгаләдә дејилирди: «Индијәдәк донор ганындан истифадә олунмадан едилән әмәлијјатлар ганкөчүрмәдән имтина едән хәстәләрә едилирди. Лакин инди бу практика даһа ҝениш тәтбиг едилир... Гансыз ҹәрраһијјәнин тәрәфдарлары дејирләр ки, бунун үстүнлүјү јалныз ганын алыш-вериши, сахланылмасы, емал едилмәси, тестдән кечирилмәси илә бағлы хәрҹләрин азалмасында дејил. Бу кими үсулларын тәтбиги сајәсиндә һәм дә хәстәнин хәстәханада даһа чох галмасына сәбәб олан ганкөчүрмә илә кечән хәстәликләрә тутулмаг риски вә хәстәләрин сәһһәтинин писләшмә һаллары азалыр».

Тәәҹҹүблү дејил ки, Кливленд хәстәханасынын ган шөбәсинин мүдири Роберт Лоренс дејир: «Адама елә ҝәлир ки, хәстәјә ган көчүрәндә она көмәк етмиш олурсан... Амма узун мүддәт әрзиндә әлдә едилән фактлар бунун әксини ҝөстәрир».

^ абз. 5 Јеһованын Шаһидләринин гана даир мөвгејини өјрәнмәк үчүн «Тез-тез верилән суаллар» бөлмәсиндә «Нәјә ҝөрә сиз ганкөчүрмәдән имтина едирсиниз?» мәгаләсинә бахын.