Контентә кеч

Мүгәддәс Китабын бөлмәләрини өјрән. I һиссә

Мүгәддәс Китабын бөлмәләрини өјрән. I һиссә

Төвратдакы бәзи бөлмәләрин адыны јадда сахламаг үчүн онлары тәкрарла.

Һәмчинин бах

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

Мүгәддәс Китабын бөлмәләрини өјрән. I һиссә

Бу картлар васитәсилә Төвратдакы Јарадылышдан Әшијаја гәдәр олан китабларын адларыны јадда сахламаға чалыш.