Контентә кеч

Шәкилли тапшырыглар

Нөвбәти аиләви ибадәтиниздә бу шәкилли тапшырыглардан истифадә етмәјә дәвәт едирик. Һәр шәкли јүкләјиб чап един. Онлары рәнҝләјин вә ја нөгтәләри бирләшдирәрәк шәкли тамамлајын, суалларын ҹавабыны тапын.