Контентә кеч

Топла вә өјрән

Лут

Бу вәрәгәни јүклә вә Ибраһим пејғәмбәрин гардашы оғлу Лут һагда өјрән. Чап ет, кәс, икијә гатла вә өзүндә сахла.

Бу коллексијадан диҝәр материаллар

Мәнуһ

О, ән ҝүҹлү инсанлардан биринин атасы олуб.

Топла вә өјрән. Ҹәдун

Әввәл-әввәл Ҹәдун еһтијатлы инсан иди, анҹаг сонрадан о, ҹәсарәтли олду

Топла вә өјрән. Наимә

Әри вә оғланлары өләндән сонра о, дост-танышдан хаһиш етди ки, ону башга адла чағырсынлар.