Контентә кеч

БАЛАҸАЛАР ҮЧҮН

12 һәвари

Ушагларыныза 12 һәваринин адыны өјрәнмәјә көмәк един.

Бу коллексијадан диҝәр материаллар

Һәр шејин өз вахты вар

Ушагларыныза өјрәдин ки, ибадәт евиндә гачмаг, ојнамаг олмаз. Бу шеир сизә бу ишдә көмәк едә биләр.

Ҝөрүрәм!

Бу шеирдән истифадә едәрәк көрпәләринизә Исанын мәшһур мөҹүзәләриндән бирини өјрәдин.

Әлиачыг ол!

Ушағыныза әлиачыг олмағын дәјәрини баша салын.