Мүгәддәс Китаба әсасланан бу дәрсләр 3 јаша гәдәр ушаглары үчүн нәзәрдә тутулуб. Бу дәрси јүкләјин вә өвладынызла ону охујун.