Мүгәддәс Китаба әсасланан бу материал 3 јаша гәдәр олан ушаглар үчүн нәзәрдә тутулуб. Бу дәрси јүкләјин вә өвладынызла ону охујун.