Контентә кеч

Балаҹалар үчүн

Нуһун ҝәмиси

Мүгәддәс Китаба әсасланан бу материал 3 јаша гәдәр олан ушаглар үчүн нәзәрдә тутулуб. Бу дәрси јүкләјин вә өвладынызла ону охујун.

Бу коллексијадан диҝәр материаллар

Һәр шејин өз вахты вар

Ушагларыныза өјрәдин ки, ибадәт евиндә гачмаг, ојнамаг олмаз. Бу шеир сизә бу ишдә көмәк едә биләр.

12 һәвари

Ушағыныза Исанын һәвариләринин адыны өјрәнмәјә көмәк един.

Ҝөрүрәм!

Бу шеирдән истифадә едәрәк көрпәләринизә Исанын мәшһур мөҹүзәләриндән бирини өјрәдин.