Контентә кеч

Әхлаг дәјәрләри

Никаһ вә аилә

Мүгәддәс Китаб мәнә аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едә биләрми?

Мүгәддәс Китабын һикмәтли мәсләһәтләри артыг милјонларла инсанлара аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едиб.

Мүгәддәс Јазыларда ејниҹинсли инсанларын никаһы барәдә нәсә дејилирми?

Никаһын Баниси аиләнин мөһкәм вә хошбәхт олмасы үчүн нә лазым олдуғуну билир.

Аллаһ бошанмаја неҹә бахыр?

Аллаһын нәјә иҹазә вердијини вә нәјә нифрәт етдијини өјрәнин.

Чохарвадлылыг ҹаиздирми?

Чохарвадлылығын баниси Аллаһдырмы? Мүгәддәс Јазыларда бу һагда дејиләнләри арашдырын.

Мүгәддәс Китабда иргләрарасы никаһлар һагда нә дејилир?

Ирги бәрабәрлик вә евлиликлә бағлы диҝәр Мүгәддәс Китаб принсипләринә нәзәр салын.

Ҹинси мүнасибәтләр, әхлаг вә севҝи

Мүгәддәс Китаб һомосексуализм барәдә нә дејир?

Аллаһ һомосексуализмә неҹә бахыр? Бу ҹүр мејили олан инсан Аллаһа мәгбул ола биләр?

Мүгәддәс Китабда порнографија вә киберсекс һагда нә дејилир?

Сексјөнүмлү әјләнҹәләр бу ҝүн чох популјардыр. Бәс бу, о демәкдирми ки, бурада пис һеч нә јохдур?

Мүгәддәс Китаб ҹинси јахынлыгдан һәзз дујмағы гадаған едир?

Ҹинси јахынлыгдан һәзз дујмаг ҝүнаһдырмы?

Аллаһа ибадәт едән инсан һамиләлијин гаршысыны алан васитәләрдән истифадә етмәлидирми?

Һамиләлијин гаршысыны алан васитәләрлә әлагәдар әрлә-арвадын нәзәрә алмалы олдуглары Аллаһын ганунлары вармы?

Мәнә саташмасынлар дејә нә едим?

Мүгәддәс Китабын мүдрик кәлмәләринә әсасланан једди мәсләһәт сизә саташма һалларынын гаршысыны алмаға көмәк едәҹәк.

Валидејнләр өвладларына неҹә ҹинси тәрбијә верә биләрләр?

Мүгәддәс Китабдакы чохсајлы мәсләһәтләр сизә ушағыныза ҹинси тәрбијә вермәјә вә онлары позғун инсанлардан горумаға көмәк едәҹәк.

Choices

Аллаһа ибадәт едән инсанын тибби мүалиҹә алмасы дүзҝүндүр?

Бизим һансы мүалиҹә үсулуну сечмәјимиз Аллаһ үчүн әһәмијјәт кәсб едирми?

Мүгәддәс Китабда ганкөчүрмә һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһ инсанлара гандан чәкинмәји әмр едиб. Бунун бизә һансы аидијјәти вар?

Аллаһын Кәламында дөјмә вурдурмаг һагда нә дејилир?

Дөјмәләр сизә ҹәлбедиҹи ҝәлирми? Аллаһын Кәламындакы һансы мәсләһәтләри өнҹә нәзәрдән кечирмәк лазымдыр?

Мүгәддәс Китабда спиртли ички һагда нә дејилир? Ички ичмәк ҝүнаһдыр?

Аллаһын Кәламында шәрабын вә диҝәр спиртли ичкиләрин мүсбәт тәрәфләри вурғуланыр.

Гумар ојнамаг ҝүнаһдыр?

Мүгәддәс Китабда гумар һагда әтрафлы мәлумат јохдурса, Аллаһын буна даир нөгтеји-нәзәрини неҹә өјрәнмәк олар?

Мүгәддәс Китабда ирадә азадлығы һагда нә дејилир?

Чохлары алын јазысына инанырлар. Бизим сечимимизин һәјатда уғур газанмағымыза тәсири вармы?