Контентә кеч

Өлүм горхусунун өһдәсиндән неҹә ҝәлмәк олар?

Өлүм горхусунун өһдәсиндән неҹә ҝәлмәк олар?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Өлүм дүшмәндир: өлүм горхусу вә өзүмүзү ондан горумаг истәји тәбиидир (1 Коринфлиләрә 15:26). Јалан вә мөвһуматлар уҹбатындан јаранан јерсиз өлүм горхусу инсанлары «өмүрләри боју... көләлик әсарәтиндә» сахлајыр (Ибраниләрә 2:15). Һәгигәти билмәк сизи өлүм гаршысында ваһимәли горхудан — һәјатдан севинҹ дујмаға мане олан горхудан азад едәҹәк (Јәһја 8:32).

Өлүм һагда һәгигәт

  • Өлән инсанын һеч нәдән хәбәри олмур (Мәзмур 146:4). Мүгәддәс Китабда өлүм јухуја бәнзәдилир. Инсан өләндән сонра она ишҝәнҹә верилмир вә о ағры һисс етмир. Буна ҝөрә дә ишҝәнҹә чәкмәк фикри сизи горхутмамалыдыр (Мәзмур 13:3; Јәһја 11:11—14).

  • Өлүләр бизә хәтәр јетирә билмәзләр. Һәтта ән горхулу дүшмән белә өлдүкдә зәрәрсиз олур. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «өлүләрин... нифрәти, пахыллығы артыг мәһв олуб» (Ваиз 9:6).

  • Өлүм һеч дә сон дејил. Аллаһ өлүләри јенидән һәјата гајтараҹаг (Јәһја 5:28, 29; Һәвариләрин ишләри 24:15).

  • Аллаһ-Таала вәд едир ки, өлүмүн олмајаҹағы бир дөвран ҝәләҹәк (Вәһј 21:4). Бу һагда Мүгәддәс Китабда дејилир: «Салеһләр јерә саһиб олаҹаг, орада әбәди јашајаҹаглар». Онлар өлүм горхусундан бирдәфәлик азад олаҹаглар (Мәзмур 37:29, Јени Дүнја тәрҹүмәси).