Контентә кеч

«Һәјат китабында» кимләрин адлары јазылыб?

«Һәјат китабында» кимләрин адлары јазылыб?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Һәм дә «јаддаш китабы» адландырылан «һәјат китабы»нда әбәди һәјат әнамыны алмаг үмидинә малик олан инсанларын адлары јазылыб (Вәһј 3:5; 20:12; Малаки 3:16). Бу китаба кимин адынын дүшәҹәјинә Аллаһ гәрар верир. О, бу китаба Она садиг вә итаәткар олан инсанларын адларыны јазыр (Јәһја 3:16; 1 Јәһја 5:3).

«Бәшәр нәсли дүнјаја ҝәләндән бәри» Аллаһ Она сәдагәтлә хидмәт едән һәр бир бәндәсини јадда сахлајыр, санки, онларын адларыны китаба јазыр (Вәһј 17:8). Ҝөрүнүр, һәјат китабына ады дүшән илк инсан Аллаһын садиг бәндәси Һабил иди (Ибраниләрә 11:4). Анҹаг бу, гуру сијаһы дејил, чүнки бу китаб ҝөстәрир ки, «Јеһова Она мәхсус оланлары» таныјан мәһәббәтли Аллаһдыр (2 Тимотејә 2:19; 1 Јәһја 4:8).

«Һәјат китабы»ндан киминсә ады силинә биләр?

Бәли. Аллаһ гәдим Исраилдә јашамыш итаәтсиз инсанлар барәдә демишди: «Мәнә гаршы ким ҝүнаһ ишләдибсә, онун адыны китабымдан силәҹәјәм» (Чыхыш 32:33). Амма биз Она садиг галсаг, О, адымызы «һәјат китабы»нда сахлајаҹаг (Вәһј 20:12).