Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли, вар. Ҹинләр «ҝүнаһа батмыш [мәләкләр]», Аллаһа гаршы үсјан галдыран руһани варлыглардыр (2 Петер 2:4). Аллаһа гаршы чыхараг ҹин адыны газанан илк мәләк Шејтан Иблисдир; Мүгәддәс Китабда о, «ҹинләрин һөкмдары» адланыр (Матта 12:24, 26).

Нуһун ҝүнләриндәки үсјан

Мүгәддәс Китабда гејд олунур ки, Нуһун ҝүнләриндәки Дашгындан габаг мәләкләрин үсјаны баш вермишди: «О заман Аллаһ оғуллары ҝөрдүләр ки, инсан гызлары чох ҝөзәлдир вә бәјәндикләри һәр гызы өзләринә арвад етдиләр» (Јарадылыш 6:2). Ҝүнаһа батмыш һәмин пис мәләкләр гадынларла ҹинси әлагәдә олмаг үчүн ҝөјдәки мүнасиб мәканларыны тәрк едиб јерә ендиләр вә инсан ҹилдинә ҝирдиләр (Јәһуда 6).

Дашгын оланда үсјанкар мәләкләр ҹисмани бәдәнләрини тәрк едәрәк ҝөјә гајытдылар. Анҹаг Аллаһ онлары гәбул етмәди; ҹәза олараг онлары инсан ҹилдинә ҝирмәк баҹарығындан мәһрум етди (Ефеслиләрә 6:11, 12).